Vyhláška č. 117/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou

Čiastka 47/1960
Platnosť od 09.08.1960
Účinnosť od 24.08.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 23. apríla 1960.