Vyhláška č. 103/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii

(v znení č. 32/1961 Zb., 69/1978 Zb.)

Čiastka 41/1960
Platnosť od 11.07.1960 do30.06.1980
Účinnosť od 01.09.1978 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

103

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 29. júna 1960

o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii

Minister zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 2 ods. 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Všeobecné ustanovenia

§ 1

Československá obchodná a priemyselná komora (ďalej len „komora“) je organizáciou, ktorá združuje podniky, orgány a iné organizácie československého hospodárstva; jej úlohou je podporovať rozvoj a upevnenie hospodárskych vzťahov Československa k zahraničiu a tým slúžiť záujmom zahraničného obchodu pri výmene tovaru a služieb.

§ 2

(1) Komora je právnickou osobou; jej sídlom je Praha.

(2) Komora môže so súhlasom ministra zahraničného obchodu zriaďovať pobočky v tuzemsku alebo zastupiteľstvá v zahraničí. Miestny a vecný rozsah činnosti pobočiek a zastupiteľstiev určuje poriadok, ktorý vydá predstavenstvo komory.

§ 3

(1) Do pôsobnosti komory patrí:

a) vykonávať oprávnenia a úlohy, ktoré patria obchodným komorám podľa obchodných zmlúv Československej republiky s cudzími štátmi a podľa zvyklostí medzinárodného obchodného styku;

b) nadväzovať a udržiavať styky s medzinárodnými a cudzozemskými najmä obchodnými a inými hospodárskymi organizáciami a inštitúciami, ako obchodnými komorami, exportnými ústavmi, veľtrhmi, výstavami, priemyslovými sväzmi, burzami a obchodnými múzeami a zúčastňovať sa podľa potreby ich medzinárodných sjazdov; podporovať činnosť československých zmiešaných obchodných komôr a podobných inštitúcií a koordinovať ich spoluprácu s podnikmi zahraničného obchodu;

c) podporovať rozvoj obchodných stykov československého zahraničného obchodu, predovšetkým rokovaním s delegáciami zahraničných obchodných a priemyslových kruhov;

d) všestranne podporovať štúdium otázok zahraničného obchodu; pritom najmä organizovať v tuzemsku i v zahraničí prednášky o hospodárskom živote a hospodárskych vzťahoch Československej republiky k jednotlivým krajinám a vydávať s tým súvisiace informačné materiály tlačou;

e) poskytovať nezávislému Rozhodcovskému súdu (§ 25) pôsobiacemu v sporoch z obchodného rokovania na mimosúdne vybavovanie takýchto sporov hmotné prostriedky potrebné na výkon činnosti tohto súdu;

f) osvedčovať pôvod tovaru, overovať obchodné, colné a konzulárne faktúry, vydávať medzinárodné legitimácie a potvrdenia pre zamestnancov podnikov zahraničného obchodu, ktorí cestujú do cudziny, overovať výpisy z účtov a vydávať potvrdenia o právnych pomeroch podnikov a iných skutočnostiach, ak to vyžaduje potreba zahraničného obchodu, a osvedčovať voči zahraničiu obchodno-technické a dopravné zvyklosti;

h) obstarávať a poskytovať informácie o podmienkach obchodných stykov s cudzinou, najmä o cudzozemských právnych predpisoch, zvyklostiach a platobných podmienkach a iných otázkach techniky zahraničného obchodu a udržiavať na tieto účely potrebné študijné strediská;

ch) sledovať colnopolitické a iné príbuzné opatrenia cudzích štátov, vykonávať funkciu poradcu v týchto otázkach v prospech československého hospodárstva, študovať dvojstranné a mnohostranné zmluvy majúce vzťah k colnej politike a spolupracovať pri vypracúvaní podkladov pre príslušné medzinárodné rokovania;

i) v rámci smerníc vydaných ministrom zahraničného obchodu koordinovať a v zásadných veciach riadiť činnosť na úseku veľtrhov a výstav, ktoré majú význam pre československý zahraničný obchod;

j) v rámci smerníc vydaných ministrom zahraničného obchodu koordinovať a v zásadných veciach riadiť činnosť na úseku hospodárskej propagácie v súvislosti s potrebami československého zahraničného obchodu;

(2) Minister zahraničného obchodu môže poveriť komoru obstarávaním ďalších úloh.

§ 4

Dozor nad činnosťou komory a jej hospodárením vykonáva Ministerstvo zahraničného obchodu.

Členstvo

§ 5

Komora má členov skutočných, čestných a dopisujúcich.

§ 6

(1) Skutočnými členmi komory môžu byť československé podniky zahraničného obchodu, výrobné a iné podniky, orgány a organizácie, ktorých činnosť má vzťah k zahraničnému obchodu.

(2) Skutočných členov prijíma predstavenstvo komory na základe písomnej prihlášky. Proti odmietnutiu členstva môže sa podať sťažnosť valnému zhromaždeniu, ktorého rozhodnutie je konečné.

(3) Skutoční členovia sú povinní v lehotách určených predstavenstvom zaplatiť členské príspevky.

§ 7

Čestní členovia sú na návrh predstavenstva volení valným zhromaždením z osôb, ktoré preukázali zvlášť cenné služby pre rozvoj československého zahraničného obchodu. Čestní členovia majú všetky práva skutočných členov komory s výnimkou práva hlasovacieho; neplatia zápisné ani členské príspevky.

§ 8

Za dopisujúcich členov vymenuje predstavenstvo komory podniky, organizácie alebo osoby, ktoré majú sídlo v Československej republike alebo v zahraničí, pokiaľ prejavili ochotu spolupracovať s komorou pri uskutočňovaní jej úloh. Dopisujúci členovia majú všetky práva skutočných členov s výnimkou práva hlasovacieho; neplatia zápisné ani členské príspevky.

§ 9

Povinnosťou skutočných a dopisujúcich členov je zúčastňovať sa prác komory a jej sekcií alebo komisií. Skutoční členovia majú hlasovacie právo. Všetci členovia majú právo používať zariadenia komory.

Orgány komory

§ 10

Orgány komory sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, predseda, podpredsedovia, generálny tajomník a revízna komisia.

§ 11

(1) Valné zhromaždenia sú riadne a mimoriadne.

(2) Riadne valné zhromaždenie musí zvolať predseda alebo jeho podpredseda raz do roka, aby prerokovalo výročnú zprávu a iné body programu, ktoré mu budú predložené.

(3) Mimoriadne valné zhromaždenie sa môže zvolať na vybavenie vecí, ktoré patria do pôsobnosti komory a neznesú odklad. Zvoláva ho predseda alebo jeho podpredseda na žiadosť revíznej komisie alebo pätiny členov komory.

(4) Na žiadosť najmenej 20 členov komory musia sa do programu rokovania riadneho alebo mimoriadneho valného zhromaždenia zaradiť otázky, ktoré má valné zhromaždenie rozhodnúť. Takáto žiadosť sa musí predložiť predstavenstvu pred zvolaním valného zhromaždenia.

(5) Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sa dostaví polovica počtu skutočných členov.

§ 12

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

a) určiť počet členov predstavenstva a vykonať ich voľbu; ďalej vykonať voľbu predsedu a jeho podpredsedov, generálneho tajomníka, revíznej komisie a čestných členov;

b) prerokovať zprávu predstavenstva o činnosti komory;

c) prerokovať výročnú zprávu, finančnú zprávu a zprávu revíznej komisie;

d) podávať ministrovi zahraničného obchodu návrhy na zmenu alebo doplnenie ustanovení o organizácii komory a o jej hospodárení;

e) rozhodovať o vylúčení členov alebo o sťažnostiach proti odmietnutiu členstva (§ 6 ods. 2) a

f) prerokúvať iné otázky predložené predstavenstvom.

g) vydať štatút komory so schválením ministra zahraničného obchodu.

§ 13

Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných členov. Pre rozhodnutie o návrhu na zmenu alebo doplnenie predpisov o organizácii komory a o jej hospodárení, o vylúčení členov alebo o sťažnosti proti odmietnutiu prijatia za člena treba najmenej dvojtretinovú väčšinu prítomných členov.

§ 14

(1) Predstavenstvo sa skladá z predsedu, jeho podpredsedov, generálneho tajomníka a z členov, ktorých počet určí valné zhromaždenie. Počet všetkých členov predstavenstva však nesmie byť vyšší ako 40 osôb. Predstavenstvo sa volí na dobu jedného roku.

(2) Za členov predstavenstva môžu byť volené fyzické osoby, zastupujúce skutočných členov komory a nimi navrhnuté, ako aj významné osoby z úseku národného hospodárstva, vedy a kultúry. Pre platnosť voľby je potrebný súhlas ministra zahraničného obchodu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Za odpadnutých členov predstavenstva kooptuje pre zvyšok funkčného obdobia predstavenstvo so schválením ministra zahraničného obchodu na uprázdnené miesto nového člena predstavenstva.

(3) Predstavenstvo je spôsobilé sa uznášať, ak je prítomná najmenej polovica členov.

(4) Všetky záležitosti, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo predsedu, patria do pôsobnosti predstavenstva. Do pôsobnosti predstavenstva patrí predovšetkým:

a) prerokúvať v rámci pôsobnosti komory predpoklady pre perspektívny rozvoj československého zahraničného obchodu;

b) zabezpečovať plnenie úloh komory a koordinovať vykonávanie závažných akcií;

c) starať sa všestranne o rozvoj propagácie odovzdávaním skúseností, informovaním o nových formách propagácie, zabezpečovaním spolupráce medzi jednotlivými zložkami zahraničného obchodu, koordinovaním propagačných plánov a propagačných akcií a pod.;

d) prerokúvať účasť jednotlivých podnikov zahraničného obchodu na veľtrhoch a výstavách v tuzemsku i zahraničí, koordinovať celosektorové veľtržné akcie, zabezpečovať predpoklady úspechu expozícií, určovať ideovú a hospodársku náplň expozícií a schvaľovať celkové výstavné scenáre po stránke ideovej, politicko-ekonomickej a komerčnej, ako aj vyhodnocovať usporiadané veľtrhy a výstavy;

e) vydať so schválením ministra zahraničného obchodu organizačný a pracovný poriadok komory, ktorý obsahuje podrobné ustanovenia a činnosti komory.

§ 15

Bezprostredné vedenie záležitostí a obstarávanie bežnej práce komory patrí predsedovi. Ak je zaneprázdnený, zastupujú ho s rovnakou právomocou jeho podpredsedovia v poradí, v akom boli zvolení.

§ 16

Generálny tajomník stojí na čele sekretariátu komory. Zabezpečuje podľa pokynov predsedu alebo jeho podpredsedov konanie valných zhromaždení a schôdzí predstavenstva, ako aj všetky ostatné úlohy, ktorými bol predsedom alebo predstavenstvom poverený.

§ 17

Predseda, jeho podpredsedovia a generálny tajomník nemusia byť volení z osôb zastupujúcich skutočných členov komory. Pre platnosť ich voľby treba schválenie ministra zahraničného obchodu. Toto schválenie môže byť kedykoľvek počas funkčného obdobia odvolané.

§ 18

Komoru zastupuje a za ňu podpisuje predseda alebo z jeho poverenia ktorýkoľvek z jeho podpredsedov alebo generálny tajomník, ktorí môžu svoje oprávnenie, pokiaľ ide o pôsobnosť podľa § 3 ods. 1 písm. f), preniesť so súhlasom predstavenstva celkom alebo sčasti na pracovníkov komory.

§ 19

Valné zhromaždenie volí na dobu jedného roku revíznu komisiu, zloženú z troch členov, ktorí nie sú členmi predstavenstva. Revízna komisia vykonáva kontrolu činnosti komory, najmä tiež kontrolu jej hospodárenia.

Sekcie, poradné sbory a komisie

§ 20

(1) Predstavenstvo komory môže v rámci komory zriaďovať sekcie na prerokúvanie základných úloh, ktoré patria do pôsobnosti komory.

(2) Sekciu tvoria členovia komory, ktorí sú na to povolaní predstavenstvom.

(3) Pôsobnosť sekcií a spôsob práce v nich určujú ich poriadky, schválené predstavenstvom komory. Uznesenia sekcií sa predkladajú predstavenstvu komory na schválenie.

§ 21

(1) Predseda komory môže po vypočutí predstavenstva vytvoriť stále poradné sbory pre konkrétne otázky spadajúce do pôsobnosti komory, najmä pre propagačné záležitosti po stránke ideovej, umeleckej a technickej.

(2) Poradný sbor tvoria odborníci, zvlášť pre otázky hospodársko-politické a kultúrno-propagačné, vymenovaní predsedom komory. Členstvo môže byť kedykoľvek odvolané.

(3) Spôsob práce v poradných sboroch určujú ich poriadky, schválené predstavenstvom komory. Prijaté uznesenia poradných sborov majú povahu odporúčaní.

§ 22

(1) Predseda môže vytvoriť na prerokúvanie jednotlivých otázok, ktoré patria do pôsobnosti komory, dočasné komisie za účasti členov komory a zástupcov podnikov, organizácií alebo jednotlivých osôb ním na účasť povolaných.

(2) Predstavenstvo môže pozvať podľa potreby na svoje zasadnutie odborníkov, ktorých účasť pri posudzovaní prerokúvanej otázky považuje za potrebnú.

Hospodárenie komory

§ 23

(1) Komora je hospodárskou organizáciou; jej hospodárenie sa riadi plánom, ktorý je súčasťou plánu zahraničného obchodu.

(2) Komora hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Ministerstvo zahraničného obchodu. O financovaní, finančnom hospodárení a peňažnej kontrole komory platia osobitné predpisy.

§ 24

(1) Príjmy komory tvoria:

a) zápisné a ročné príspevky;

b) odplaty za úkony a služby poskytované komorou, určené podľa výšky skutočných nákladov a podľa zložitosti prípadu alebo vyžiadaného vyhotovenia, ako aj príjmy z činnosti publikačnej;

a

c) iné príjmy.

(2) Výšku zápisného, členských príspevkov, ako aj sadzobníky za úkony a služby podľa odseku 1 písm. b) určí predstavenstvo so súhlasom ministra zahraničného obchodu.

Rozhodcovský súd

§ 25

(1) Pre riešenie sporov z obchodného styku medzi československými právnickými osobami na jednej strane a cudzozemskými osobami, podnikmi, ústavmi a organizáciami na druhej strane, ďalej pokiaľ to nie je podľa platných predpisov vylúčené, aj medzi československými právnickými osobami navzájom, a konečne aj medzi cudzozemskými právnymi subjektami navzájom pôsobí pri komore stály nezávislý rozhodcovský súd. Na jeho činnosť sa nevzťahuje oprávnenie Ministerstva zahraničného obchodu podľa § 4.

(2) Rozhodcovský súd rozhoduje jednotlivé spory prostredníctvom nezávislých rozhodcov, zvolených stranami.

(3) Rozhodcovský súd vydáva svoj poriadok so schválením ministra zahraničného obchodu, ktorý ho vyhlási.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 27

Zrušuje sa vyhláška ministrov zahraničného obchodu a vnútra č. 205/1952 Ú. l. (č. 243/1952 Ú. v.) o organizácii Československej obchodnej komory, vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 268/1953 Ú. l. (č. 311/1953 Ú. v.) o rozšírení pôsobnosti Československej obchodnej komory a vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 158/1955 Ú. l. (Ú. v.) o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácie.

§ 28

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.

Čl. IV

Dňom počiatku účinnosti tejto vyhlášky prechádzajú na podniky Rapid a Polytechna práva a záväzky Československej obchodnej komory vzniknuté v súvislosti s vykonávaním činností, ktoré sa stávajú predmetom podnikania uvedených podnikov podľa tejto vyhlášky, najmä aj práva a záväzky zo zmlúv zastupiteľských, zmlúv o spolupráci so zahraničnými agentúrami, patentnými zástupcami a pod.


Minister:

Krajčír v. r.