Vyhláška č. 29/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a o Protokole o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných v Montreali 14. júna 1954

Čiastka 15/1957
Platnosť od 13.06.1957
Účinnosť od 28.06.1957
Redakčná poznámka

Protokoly ratifikoval prezident republiky 11. februára 1957 a ratifikačná listina bola uložená u Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo 21. februára 1957. Tým istým dňom nadobudli Protokoly účinnosť pre Československú republiku.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.06.1957 Aktuálne znenie