Nariadenie vlády č. 63/1954 Zb.Nariadenie o prenesení pôsobnosti v odbore vedecko-technickej spolupráce zo Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu

Čiastka 39/1954
Platnosť od 30.12.1954 do19.02.1959
Účinnosť od 30.12.1954 do19.02.1959

OBSAH

63

Vládne nariadenie

zo dňa 12. novembra 1954

o prenesení pôsobnosti v odbore vedecko-technickej spolupráce zo Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Zb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Organizovanie vedecko-technickej spolupráce a výmeny technických skúseností so spriatelenými štátmi (§ 1 písm. i) vl. nar. č. 95/1951 Zb., ktorým sa vydáva štatút Štátneho úradu plánovacieho) prenáša sa, pokiaľ ide o styk so zahraničím, z pôsobnosti Štátneho úradu plánovacieho na Ministerstvo zahraničného obchodu.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister predseda Štátneho úradu plánovacieho a minister zahraničného obchodu.


Dr. Dolanský v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dvořák v. r.