Zákon č. 62/1954 Zb.Zákon o náhradách poslancov Národného zhromaždenia

Čiastka 39/1954
Platnosť od 30.12.1954 do30.06.1960
Účinnosť od 01.12.1954 do30.06.1960
Zrušený 111/1960 Zb.

OBSAH

62

Zákon

zo dňa 14. decembra 1954,

o náhradách poslancov Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Poslancom Národného zhromaždenia náleží za výdavky súvisiace s výkonom poslaneckého mandátu náhrada 1 200 Kčs mesačne. Ak je poslanec Národného zhromaždenia súčasne poslancom Slovenskej národnej rady, dostane len jedinú náhradu.

(2) Predsedovi Národného zhromaždenia náleží funkčný plat 5 000 Kčs, podpredsedom 3 300 Kčs mesačne. Funkčný plat zahrnuje i náhradu podľa odseku 1.

§ 2

(1) Za účasť na schôdzkach Národného zhromaždenia alebo jeho orgánov a za čas potrebný na cesty na schôdzky a späť náleží poslancom denná diéta 100 Kčs.

(2) Poslanci, ktorí sú zamestnancami, dostanú za dni uvedené v odseku 1 od svojho zamestnávateľa náhradu vo výške priemerného zárobku, vypočítaného za posledné tri mesiace. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom pomere (ako členom jednotných roľníckych družstiev, súkromne hospodáriacim roľníkom) poskytne primeranú náhradu ušlého zárobku za tieto dni štát.

(3) Poslanci môžu bezplatne používať hromadné dopravné prostriedky a pre cesty na schôdzky Národného zhromaždenia alebo jeho orgánov a späť tiež lietadlá.


§ 3

Dekrét č. 106/1945 Zb., o platoch členov Dočasného Národného zhromaždenia, a zákon č. 246/1948 Zb., o náhrade poslancov Národného zhromaždenia, sa zrušujú.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1954; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.