Nariadenie vlády č. 59/1954 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb

(v znení č. 93/1963 Zb.)

Čiastka 38/1954
Platnosť od 30.12.1954 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1964 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

59

Vládne nariadenie

zo 17. decembra 1954

o úprave všeobecných colných sadzieb

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 35 ods. 2 colného zákona č. 36/1953 Zb.:


§ 1

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto:

1. Poznámka k sadz. čís. 103 a 104 sa mení a znie:

Kčs
za 100 Kg
Poznámka k sadz. čís. 103 a 104. Olej ricínový sadz. čís. 103, olej olivový (aj olej turnantový, i olej z olivových jadier) a podzemnicový sadz. čís. 104, po denaturácii na technické upotrebenie 1,20“.

2. Sadzobná položka 189 a) 1 sa mení a znie:

Kčs
za 100 Kg
„1. surové:
α) kordové tkaniny bavlnené na výrobu pneumatík 48.-
β) ostatné 320.-“.

Poznámka k sadz. pol. 189 a) 1 sa vypúšťa.

3. Sadzobné čísla 223 a 224 sa menia a znejú:

Kčs
za 100 Kg
„223. Priadza mohérová, alpaková (aj mottled-alpaková) a ispahánska, jednoduchá alebo dvojpramenná, surová bez cla
224. Priadza česaná zo srsti ťavej, jednoduchá alebo dvojpramenná, surová 10.-
Poznámka k sadz. čís. 223 a 224.
Z priadze prejednanej podľa sadz. čís. 223 alebo 224 odoberie colnica vzorku a zašle ju na dodatočné preskúšanie colnici v Prahe.“

4. Sadzobná položka 250 a) 1 sa mení a znie:

Kčs
za 100 Kg
„1. z hodvábu umelého bez primiešania hodvábu prírodného alebo floretového:
α) kordové tkaniny z umelých vlákien na výrobu pneumatík 48.-
β) ostatné 600.-“.

5. Poznámka za sadz. čís. 422 sa mení a znie:

Kčs
za 100 Kg
Poznámka. Tovar vymenovaný v sadz. čís. 411 až 417 a) 1, 420 b), 421 a 422, spojený s drevom alebo s hrubo opracovanými súčiastkami železnými aleboz iných obyčajných kovov:
a) žiaruvzdorné tehly magnezitové spojené s hrubo opracovanými súčiastkami železnými bez cla
b) ostatné 25.-".

6. Poznámka k sadz. čís. 443 sa zrušuje.

7. Poznámka k sadz. pol. 466 b) sa mení a znie:

„Poznámka. Drôtené laná sadz. pol. 466 a) 2 a b) 50.-".

8. Sadzobné číslo 513 sa mení a znie: z ceny

z ceny
„513. Bronzový prášok a bronzové farby 25 %
Poznámka. Hliníkový prášok na pyrotechnické účely 12,5 %".

9. Poznámka k sadz. pol. 520 b) sa zrušuje.

10. Sadzobná položka 597 h) sa mení a znie:

h) kysličník cíničitý, umelý (cínový popol) bez cla".

11. Sadzobná položka 599 g) 2 sa mení a znie:

2. síran amónny bez cla".

12. Sadzobná položka 600 m) sa mení a znie:

m) dusíkaté vápno bez cla".

13. Sadzobná položka 600 n) sa mení a znie:

n) liadok vápenatý bez cla".

14. Poznámka 2 k sadz. čís. 616 sa mení a znie:

„2 Sušené kvasnice dovážané na kŕmenie dobytka, na osvedčenie Ministerstva pôdohospodárstva bez cla".

15. Sadzobné číslo 623 sa mení a znie:

623. Firnisy olejové (fermeže), bez prísady živice, terpentínu, minerálnych olejov, liehu a pod. 17 %.

16. Sadzobné číslo 624 sa mení a znie:

Kčs
za 100 Kg
„624. Firnisy lakové, aj firnisy olejové s prísadou živice, terpentínu, minerálnych olejov, liehu a pod.8 %“.
Poznámky k sadz. čís. 624 sa nemenia.

17. Sadzobná položka 626 b) 2 sa mení a znie:

2. iné 14 %“.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1955; vykoná ho minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Dr. Dolanský v. r.

Dvořák v. r.