Nariadenie č. 58/1954 Zb.Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku

Čiastka 37/1954
Platnosť od 23.12.1954 do06.08.1959
Účinnosť od 23.12.1954 do06.08.1959
Zrušený 56/1959 Zb.

58

Nariadenie ministra dopravy

zo dňa 17. decembra 1954

o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku

Minister dopravy nariaďuje po dohode s ministrom predsedom Štátneho úradu plánovacieho a ostatnými zúčastnenými ministrami podľa § 13 ods. 3 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954:


§ 1

(1) Motorové vozidlá a ich prívesy, ktorým dopravný inšpektorát trvalo odňal spôsobilosť na premávku (ďalej „vraky“), podliehajú povinnému výkupu podľa tohto nariadenia.

(2) Povinný výkup sa nevzťahuje na vraky motocyklov, motorových trojkoliek, motorových vozíkov pre invalidov, vozíčkov a prívesov týchto vozidiel.

§ 2

Výkup vrakov vykonáva, pokiaľ ďalej nie je ináč stanovené, Mototechna, odbytové stredisko priemyslu motorových vozidiel, národný podnik.

§ 3

(1) Vlastník vraku je povinný ho ponúknuť na výkup najbližšej príslušnej prevádzkárni Mototechny do 30 dní odo dňa, keď toto nariadenie nadobudlo účinnosť, prípadne odo dňa, keď príslušný dopravný inšpektorát trvalo odníme vozidlu spôsobilosť na premávku. Rovnakú povinnosť ako vlastník má i organizácia štátneho socialistického sektora, ktorá má vrak v správe, ako i každý jeho držiteľ alebo ten, kto má vrak u seba (ďalej „držiteľ vraku“).

(2) Pred rozhodnutím dopravného inšpektorátu nesmie sa z vozidla, ktoré sa má trvalo vyradiť, vyňať žiadna súčiastka. Pri tomto rozhodnutí možno držiteľovi vraku povoliť, aby si z vozidla ponechal len tie súčiastky, o ktorých preukázal, že sú ihneď nevyhnuteľne potrebné na opravu iného jeho vozidla; povolenie musí sa uviesť v zápisnici o trvalom vyradení vozidla a môže sa pri niektorých druhoch súčiastok viazať na odovzdanie poškodených súčiastok.

(3) Súčiastky vrakov sa vykupujú za ceny určené podľa osobitných predpisov.

§ 4

(1) Mototechna je povinná zabezpečiť využitie materiálu z vraku; preto čo možno najskôr rozoberie vrak v rozsahu nutnom na zistenie súčiastok

a) použiteľných bez opráv,

b) použiteľných po vykonaní opravy,

c) nepoužiteľných.

(2) Rozobratie a zistenie súčiastok je Mototechna oprávnená vykonať u držiteľa vraku.

(3) Mototechna je povinná sa postarať, pokiaľ je to hospodársky a technicky účelné, o opravu tých súčiastok, ktoré sú použiteľné po oprave. Nepoužiteľné kovové súčiastky a tie súčiastky, ktoré by boli použiteľné, ale pre ktoré niet upotrebenia v doprave, ohlási Mototechna ihneď po zistení podľa odseku 1 príslušnému národnému podniku Kovošrot ako odpad (šrot). Národný podnik Kovošrot urýchlene odoberie ohlásené súčiastky. Do toho času je držiteľ vraku povinný ponechať vrak u seba.

§ 5

Ustanovenia §§ 1 až 4 platia o traktoroch používaných v poľnohospodárstve s týmito odchýlkami:

1. výkup vrakov a odbyt súčiastok vykonáva kompetentná odbytová zložka Ministerstva pôdohospodárstva;

2. oprávnenie a povinnosti Mototechny (rozoberanie vrakov, opravy súčiastok, hlásenie súčiastok národnému podniku Kovošrot) vykonáva, ak ide o

a) traktory štátnych majetkov, príslušná opravovňa štátnych majetkov,

b) traktory poľnohospodárskych škôl alebo poľnohospodárskeho výskumu, príslušná opravovňa poľnohospodárskej školy alebo výskumného majetku,

c) ostatné traktory používané v poľnohospodárstve, príslušná strojová a traktorová stanica.

§ 6

Podrobnosti k tomuto nariadeniu určia Ministerstvo dopravy a Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 7

(1) Toto nariadenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá (prívesy) ozbrojených síl.

(2) Ministerstvo dopravy a Ministerstvo pôdohospodárstva môžu po dohode s kompetentným ústredným úradom povoliť ďalšie výnimky z rozsahu platnosti tohto nariadenia.


§ 8

Zrušuje sa nariadenie ministra predsedu Štátneho úradu plánovacieho č. 28/1951 Zb., o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký, v. r.

Pospíšil, v. r.