Nariadenie vlády č. 56/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti

Čiastka 36/1954
Platnosť od 16.12.1954 do31.12.1968
Účinnosť od 16.12.1954 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.

OBSAH

56

Vládne nariadenie

zo dňa 10. decembra 1954,

ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Zriaďuje sa Povereníctvo spravodlivosti.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.