Vyhláška č. 5/1954 Zb.Vyhláška o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach uzavretých v Bruseli 11. júla 1952

Čiastka 3/1954
Platnosť od 04.02.1954 do31.03.1959
Účinnosť od 19.02.1954 do31.03.1959
Zrušený 12/1960 Zb.
Redakčná poznámka

Dohovor a dojednania nadobudli podľa svojich ustanovení medzinárodnú účinnosť 1. júla 1953.

5

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 31. decembra 1953

o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach uzavretých v Bruseli 11. júla 1952

Na XIII. Svetovom poštovom kongrese v Bruseli boli 11. júla 1952 dojednané tieto zmluvy:


1. Svetový poštový dohovor so záverečným protokolom, vykonávacím poriadkom a ustanoveniami o leteckých listových zásielkach so záverečným protokolom;

2. Dojednanie o cenných listoch a cenných krabiciach so záverečným protokolom a vykonávacím poriadkom;

3. Dojednanie o poštových balíkoch so záverečným protokolom a vykonávacím poriadkom;

4. Dojednanie o poštových poukážkach a poštových cestovných bonoch s vykonávacím poriadkom;

5. Dojednanie o zásielkach na dobierku s vykonávacím poriadkom.

Dohovor a dojednania boli 29. júna 1953 ratifikované prezidentom republiky a ratifikačné listiny uložené 15. júla 1953 u belgickej vlády.

Dohovor a dojednania nadobudli podľa svojich ustanovení medzinárodnú účinnosť 1. júla 1953.

Preklad týchto zmlúv bol vydaný Ministerstvom spojov pod názvom „Úmluva a ujednání Světové poštovní unie (Brusel 1952)“. Do tohto prekladu a do francúzskeho textu možno nazrieť na poštových úradoch.

Zoznam krajín viazaných týmto Dohovorom a dojednaniami bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva spojov.


David v. r.