Nariadenie vlády č. 49/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave.

Čiastka 31/1954
Platnosť od 15.11.1954
Účinnosť od 15.11.1954

OBSAH

49

Vládne nariadenie

zo dňa 12.novembra 1954,

ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb., o vysokých školách:


§ 1

Názov Slovenskej univerzity v Bratislave sa mení a znie: „Univerzita Komenského v Bratislave“.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva.


Široký v. r.

Štoll v. r.