Nariadenie č. 48/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže

Čiastka 30/1954
Platnosť od 10.11.1954 do31.12.1958
Účinnosť od 23.10.1954 do31.12.1958
Zrušený 78/1958 Zb.

OBSAH

48

Nariadenie ministra financií

zo dňa 23. októbra 1954,

ktorými sa určujú arbitrážne poplatky za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže

Minister financií nariaďuje podľa § 24 a § 29 ods. 2 vládneho nariadenia č. 47/1953 Zb., o štátnej arbitráži, v znení vládneho nariadenia č. 45/1954 Zb.:


§ 1

(1) Za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže a za preskúmanie rozhodnutí platia sa rovnaké arbitrážne poplatky (ďalej len „poplatky“) ako za konanie pred orgánmi rezortnej arbitráže a za preskúmanie ich rozhodnutí; aj inak platia o týchto poplatkoch obdobne ustanovenia o poplatkoch za konanie a preskúmanie rozhodnutí rezortnej arbitráže uvedené v nariadení ministra financií č. 63/1953 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky.

(2) Poplatky sú rozpočtovým príjmom ústredného sväzu družstiev (slovenského sväzu družstiev), pri ktorom je zriadený orgán (oblastný orgán) družstevnej arbitráže, pred ktorým sa vedie konanie.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. októbrom 1954.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.