Nariadenie vlády č. 47/1954 Zb.Nariadenie o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve

Čiastka 29/1954
Platnosť od 26.10.1954 do14.10.1990
Účinnosť od 26.10.1984 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

47

Vládne nariadenie

zo dňa 31. augusta 1954

o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


§ 1

Pre ocenenie lekárov a iných pracovníkov v zdravotníctve, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj starostlivosti o zdravie ľudu,

1. zakladá sa vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu“,

2. zavádzajú sa čestné tituly

a) „Zaslúžilý lekár“,

b) „Zaslúžilý zdravotný pracovník“,

c) „Vzorný pracovník v zdravotníctve“.

§ 2

(1) Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu“ sa udeľuje lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa najmä výsledkami vedeckých prác, vedeckými dielami alebo zavedením nových liečebných a preventívnych metód alebo organizačných opatrení zaslúžili zvlášť vynikajúcim spôsobom o rozvoj ochrany zdravia ľudu.

(2) Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu“ udeľuje prezident republiky na návrh vlády.

(3) Podrobnosti upravujú pripojené stanovy, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.

§ 3

(1) Čestný titul „Zaslúžilý lekár“ sa udeľuje lekárom, ktorí pracovali v zdravotníctve najmenej 10 rokov a svedomitou prácou sa mimoriadne osvedčili. Ostatným zdravotným pracovníkom sa za rovnakých podmienok udeľuje čestný titul „Zaslúžilý zdravotný pracovník“.

(2) Tieto čestné tituly udeľuje vláda na návrh ministra zdravotníctva, a ak ide o lekárov alebo zdravotných pracovníkov v odbore pôsobnosti iného ústredného úradu alebo orgánu, na návrh jeho vedúceho podaný po dohode s ministrom zdravotníctva.

§ 4

(1) Čestný titul „Vzorný pracovník v zdravotníctve“ sa udeľuje pracovníkom, ktorí sa príkladným plnením svojich povinností stali vzorom strhujúcim na nasledovanie.

(2) Tento čestný titul udeľuje minister zdravotníctva, a ak ide o zdravotných pracovníkov v odbore pôsobnosti iného ústredného úradu alebo orgánu, jeho vedúci po dohode s ministrom zdravotníctva.

§ 5

(1) Pracovníci, ktorým bol udelený čestný titul, dostanú zároveň listinu o udelení čestného titulu (diplom).

(2) S čestnými titulmi je spojené právo nosiť čestný odznak.

(3) Diplom a čestný odznak odovzdá poctenému minister zdravotníctva a ak ide o pracovníka z odboru iného ústredného úradu alebo orgánu, vedúci tohto úradu (orgánu).


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády a minister zdravotníctva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.


Príloha k vládnemu nariadeniu č. 47/1954 Zb.

Stanovy vyznamenania „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu"

(1) Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" sa udeľuje lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa zaslúžili vynikajúcim spôsobom o rozvoj ochrany zdravia ľudu.

(2) Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" udeľuje prezident republiky na návrh vlády.

(3) Zároveň s vyznamenaním dostane vyznamenaný diplom a preukážku ako doklad pre nosenie vyznamenania.

(4) Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" má tvar kruhu o priemere 27 mm. Na líci je portrét Jána Evangelistu Purkyňu doľava hľadiaci, na rube Aesculapova palica s užovkou, knihou, vavrínovou ratolesťou v strede medaily. V hornej a dolnej tretine je umiestnený nápis „Za zásluhy o zdravie ľudu". Medaila je razená zo striebra, patinovaná.

(5) Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" sa nosí na ľavej strane pŕs.

(6) Vyznamenanie „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" sa radí sprava doľava v poradí za vyznamenaním „Za vynikajúcu prácu" rovnako ako vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského". Pri súbehu rozhoduje o poradí čas udelenia. Ak sa nosí iba stužka vyznamenania, radí sa v tom istom poradí.

(7) Veci vyznamenania „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu" spravuje predseda vlády.