Nariadenie vlády č. 46/1954 Zb.Nariadenie o úprave poistného národného poistenia plateného spotrebnými a výrobnými družstvami a ich družstevnými sväzmi

Čiastka 28/1954
Platnosť od 23.10.1954 do31.12.1956
Účinnosť od 01.01.1954 do31.12.1956
Zrušený 54/1956 Zb.

OBSAH

46

Vládne nariadenie

zo dňa 21. septembra 1954

o úprave poistného národného poistenia plateného spotrebnými a výrobnými družstvami a ich družstevnými sväzmi

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954, a podľa § 4 ods. 2 a § 6 ods. 3 zákona č. 102/1951 Zb., o prebudovaní národného poistenia:


§ 1

Spotrebné a výrobné družstvá a ich družstevné sväzy platia poistné národného poistenia vo výške 10 % z úhrnu vymeriavacích základov všetkých pracujúcich toho istého družstva alebo sväzu.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1954; vykoná ho predseda vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.