Nariadenie vlády č. 42/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov

Čiastka 27/1954
Platnosť od 22.10.1954 do31.12.1956
Účinnosť od 22.10.1954 do31.12.1956
Zrušený 5/1957 Zb.

42

Vládne nariadenie

zo dňa 21. septembra 1954,

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 zákona č. 56/1952 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov (ďalej len „zákon“):


Čl. 1

Vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., sa mení a doplňuje takto:

1. § 2 znie:

㤠2

(1) Dodávkovej povinnosti podliehajú tieto poľnohospodárske výrobky:

a) zrnoviny: obilniny, (pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, pohánka, proso, cirok zrnový a obilné zmesi), jedlé strukoviny (hrach jedlý, šošovica, jedlá fazuľa a cícer jedlý), kŕmne strukoviny (kŕmny hrach, kŕmna fazuľa, peluška, vika, lupina, bôb obyčajný, cícer kŕmny a ich zmesi) a miešanky (zmesi obilnín so strukovinami);

b) olejniny: repka, repica, mak, slnečnica, ľaničník, sója, požlt, horčica, sezam a ricín;

c) zemiaky;

d) cukrovka, čakanka, ľan (stonky a semená), konope (stonky a semená) a tabaku poľnohospodárskych závodov s výmerou poľnohospodárskej pôdy nad 2 ha;

e) chmeľ;

f) seno;

g) ďatelinové a trávne semená každého druhu, pokiaľ sú pestované na množiteľských plochách na ornej pôde;

h) celer, cibuľa, cesnak, mrkva-karotka, uhorky nakladačky a petržlen u poľnohospodárskych závodov s výmerou poľnohospodárskej pôdy nad 2 ha;

ch) ovocie: jablká, hrušky, čerešne, višne, marhule, broskyne, slivky, mandle, orechy, ríbezle a egreše;

i) hrozno;

j) mäso: najmä jatočný dobytok, jatočné teľce a jatočné ošípané;

k) mlieko kravské;

l) vajcia (slepačie);

m) ovčia vlna.

(2) Dodávkovou zmluvou (§ 16) môže byť dodávková povinnosť založená pre tieto poľnohospodárske výrobky:

a) cukrovka, čakanka, ľan (stonky a semená), konope (stonky a semená) a tabak u poľnohospodárskych závodov s výmerou poľnohospodárskej pôdy do 2 ha včítane;

b) cirok metlový (slama a semená);

c) zeler, cibuľa, cesnak, mrkva-karotka, uhorky nakladačky a petržlen u poľnohospodárskych závodov s výmerou poľnohospodárskej pôdy do 2 ha včítane;

d) ostatná zelenina neuvedená pod písm. c);

e) liečivé a aromatické rastliny;

f) koreniny: majorán, rasca, aníz, fenikel a koriander;

g) koreninová paprika;

h) jatočná hydina.

(3) Ministerstvo výkupu môže rozšíriť dodávkovú povinnosť na ostatné poľnohospodárske výrobky a vedľajšie produkty poľnohospodárskeho hospodárenia, ak to vyžadujú potreby štátneho hospodárenia s potravinami a surovinami.“

2. § 6 ods. 1 písm. b) znie:

b) olejnín, zeleru, cibule, cesnaku, mrkvy-karotky, uhoriek nakladačiek a petržlenu z každého hektáru plochy plánovanej pre osiatie (osádzanie) týmito plodinami;“

3. V § 6 ods. 1 sa prečiarkuje ustanovenie písm. c); ustanovenie písm. d) a e) sa označí písmenami c) a d).

4. § 7 znie:

㤠7

(1) Poľnohospodárskou pôdou je orná pôda, chmelnice, vinice, prútniky, domáce záhrady, ovocné sady, škôlky, trvalé lúky a pastviny. Za poľnohospodársku pôdu sa však nepovažuje domáca záhrada o výmere do 0,1 ha včítane, ak držiteľ takej záhrady neužíva ešte inú poľnohospodársku pôdu.

(2) Ornou pôdou sú tiež ovocné sady s podkultúrou rolí (ovocné stromy na osiatych plochách), dočasné lúky a plochy pre intenzívne pestovanie záhradných plodín.

(3) Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v obci, rozhodná pre vymeranie povinných dodávok, nesmie byť bez povolenia Ministerstva pôdohospodárstva alebo jeho orgánov znížená proti stavu ku dňu posledného štatistického zistenia plôch kultúr.“

5. § 8 znie:

㤠8

(1) Z výmery ornej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok zrnovín a zemiakov sa vynímajú:

a) plochy, na ktoré bola uzavretá zmluva o výrobe a dodávke šlachtených osív a sadiva zeleniny, kvetín, semenných okopanín, liečivých a aromatických rastlín, ďatelovín, trávin a viacročných krmovín a korenín, a to pre všetky stupne množenia;

b) plochy udržovacieho šľachtenia osív obilnín, strukovín, olejnín, pradných rastlín a zemiakového sadiva, pokiaľ boli zmluvne zabezpečené;

c) plochy plánované pre osiatie olejninami;

d) plochy plánované pre osiatie (osádzanie) cukrovkou, čakankou, tabakom, ľanom, konopím, zelerom, cibuľou, cesnakom, mrkvou-karotkou, uhorkami nakladačkami a petržlenom;

e) plochy, ktoré budú osiate (osádzané) plodinami uvedenými pod písm. d), i keď nie sú plánované pre osiatie (osádzanie) týmito plodinami, ako i plochy, ktoré budú osiate (osádzané) ostatnou zeleninou, cirokom metlovým, koreninovou paprikou, aromatickými a liečivými rastlinami a koreninami, avšak v obidvoch prípadoch len vtedy, ak sa pestovateľ zaviazal na dodávku týchto plodín dodávkovou zmluvou;

f) pôda novozískaná vysušením močiarov a barín, odstránením krovísk alebo iným zúrodnením pozemkov doteraz nespôsobilých na poľnohospodársku výrobu, ako i novoobrábaná orná pôda, ktorá ako orná pôda nebola viacej rokov užívaná, (ležala ladom), a to po dobu dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom rekultivácia alebo nové obrábanie pôdy boli vykonané, celou výmerou, a v treťom roku polovičnou výmerou; podmienkou pre vyňatie pôdy ležiacej ladom je, že sa užívateľ zaviazal na dlhodobé užívanie tejto pôdy. U členov jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov sa vyníma pôda, ktorá bola rekultivovaná alebo novoobrábaná začínajúc rokom 1954;

g) orná pôda získaná rozoraním málo produktívnych lúk a pastvín vykonaným začínajúc rokom 1954, a to po dobu troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola premena vykonaná.

(2) Z výmery poľnohospodárskej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinných dodávok mäsa a mlieka sa vynímajú:

a) plochy chmelníc, viníc, prútnikov a školiek;

b) plochy intenzívne obhospodarovaných plantáží bobuľovín (ríbezlí a egreša) a ovocných zákrskových sadov (krskovní) starších 5 rokov;

c) plochy intenzívne obhospodarovaných ovocných sadov, a to polovičnou výmerou;

d) plochy plánované pre osiatie (osádzanie) ľanom, konopami a tabakom;

e) plochy, ktoré budú osiate (osádzané) plodinami uvedenými pod písm. d), i keď nie sú plánované pre osiatie (osádzanie) týmito plodinami, ako i plochy, ktoré budú osiate (osádzané) cirokom metlovým, koreninovou paprikou, liečivými a aromatickými rastlinami a koreninami, avšak v obidvoch prípadoch len vtedy, ak sa pestovateľ zaviazal na dodávku týchto plodín dodávkovou zmluvou;

f) plochy plánované pre osiatie (osádzanie) zelerom, cibuľou, cesnakom, mrkvou-karotkou, uhorkami nakladačkami a petržlenom, a to polovičnou výmerou;

g) plochy, ktoré budú osiate (osádzané) zelerom, cibuľou, cesnakom, mrkvou-karotkou, uhorkami nakladačkami, petržlenom a ostatnou zeleninou, i keď nie sú plánované pre osiatie (osádzanie) týmito plodinami, polovičnou výmerou, avšak len vtedy, ak sa pestovateľ zaviazal na dodávku týchto plodín dodávkovou zmluvou;

h) plochy, na ktoré bola uzavretá zmluva o výrobe a dodávke šľachtených osív ďatelovín, trávin a viacročných krmovín;

ch) pôda novozískaná vysušením močiarov a barín, odstránením krovísk alebo iným zúrodnením pozemkov doteraz nespôsobilých na poľnohospodársku výrobu, ako i novoobrábaná orná pôda, ktorá ako orná pôda nebola viacej rokov užívaná (ležala ladom), a to po dobu dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom boli rekultivácia alebo nové obrábanie vykonané, celou výmerou, a v treťom roku polovičnou výmerou; podmienkou pre vyňatie pôdy ležiacej ladom je, že sa užívateľ zaviazal na dlhodobé užívanie tejto pôdy. U členov jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov sa vyníma pôda, ktorá bola rekultivovaná alebo novoobrábaná začínajúc rokom 1954;

i) pôda prevzatá jednotným roľníckym družstvom do užívania bez hospodárskych zvierat od miestnych národných výborov, štátnych majetkov alebo iných držiteľov pôdy, ktorí nie sú členmi družstva, ako i pôda prevzatá jednotným roľníckym družstvom do užívania z takzvaných štátnych pozemkových rezerv, a tov tomto rozsahu:

1. ak celková výmera pôdy prevzatá družstvom nepresahuje 20 ha, vyníma sa takto prevzatá pôda v tom roku, keď k prevzatiu došlo, poprípade ak došlo k prevzatiu v druhej polovici roku, ešte tiež v prvom roku nasledujúcom po roku prevzatia;

2. ak celková výmera pôdy prevzatá družstvom je väčšia než 20 ha, ale nepresahuje polovicu pôdy družstvom doteraz obhospodarovanej, a ak došlo k prevzatiu tejto pôdy v prvej polovici roku, vyníma sa táto pôda v roku prevzatia celou výmerou a v prvom i v druhom roku po roku prevzatia polovičnou výmerou; ak došlo k prevzatiu pôdy v druhej polovici roku, vyníma sa takto prevzatá pôda v roku prevzatia a v prvom roku po roku prevzatia celou výmerou a v druhom roku po roku prevzatia polovičnou výmerou;

3. ak celková výmera pôdy prevzatá družstvom v určitom roku presahuje polovicu pôdy družstvom doteraz obhospodarovanej, vyníma sa takto prevzatá pôda v roku prevzatia a v prvom i v druhom roku po roku prevzatia celou výmerou.

(3) Z výmery poľnohospodárskej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinnej dodávky sena sa vynímajú plochy uvedené v odseku 2 písm. a), b), d), e), h) a ch).

(4) Z výmery ornej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinnej dodávky vajec sa vynímajú plochy uvedené v odseku 2 písm. c) a f) až i).“

6. § 10 znie:

㤠10

Výška povinných dodávok zrnovín, olejnín, zemiakov, zeleru, cibule, cesnaku, mrkvy-karotky, uhoriek nakladačiek, petržlena, mäsa, mlieka, vajec, ovčej vlny a sena sa určuje pevnými dodávkovými normami.“

7. § 11 ods. 2 znie:

(2) Dodávkové normy pre členov jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu, pre jednotlivo hospodáriacich roľníkov a ostatné osoby, ktoré sú držiteľmi poľnohospodárskej pôdy, sú pri zrninách, olejninách, zemiakoch, zeleri, cibuli, cesnaku, mrkve-karotke, uhorkách nakladačkách, petržlene, mäse, mlieku, vajciach a ovčej vlne odstupňované do skupín podľa velikosti poľnohospodárskeho závodu; pri sene sú rovnaké bezo zreteľa na veľkosť poľnohospodárskeho závodu.“

8. § 12 ods. 1 znie:

(1) Dodávkové normy zrnovín, olejnín, zemiakov, zeleru, cibule, cesnaku, mrkvy-karotky, uhoriek nakladačiek, petržlenu, mäsa, mlieka, vajec, ovčej vlny a sena určuje vláda pre jednotlivé kraje.“

9. § 13 ods. 2 písm. a) znie:

a) odchylné dodávkové normy pre jednotlivé obce, výnimočne i pre jednotlivé osady, schvaľuje rada okresného národného výboru na návrh okresného splnomocnenca Ministerstva výkupu, pričom môže znížiť alebo zvýšiť normy platné pre okres najviac o 40 %; vyššiu odchýlku môže povoliť vo výnimočných prípadoch len Ministerstvo výkupu;“

10. K § 13 sa pripojuje ďalší odsek 3, ktorý znie:

(3) Platnosť dodávkových noriem schválených pre jednotlivé obce, poprípade osady podľa odseku 2 potvrdzuje krajský splnomocnenec Ministerstva výkupu.“

11. § 15 znie:

㤠15

Ministerstvo výkupu môže povoliť jednotným roľníckym družstvám, záhumienkárom, členom jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu, jednotlivo hospodáriacim roľníkom a ostatným držiteľom poľnohospodárskej pôdy osobitnú úpravu povinných dodávok

a) mäsa, mlieka, vajec a sena, najmä ak pestujú prevažne zeleninu alebo inú plodinu, alebo ak sa špecializujú na intenzívne obhospodarovanie ovocných sadov,

b) zrnovín a zemiakov, najmä ak nepestujú tieto plodiny vôbec, alebo ak pestujú ich len v nepatrnom rozsahu.“

12. § 16 znie:

„Dodávkové zmluvy

§ 16

(1) Dodávka cukrovky, čakanky, tabaku, ľanu, konopí, chmeľu, ovocia, hrozna a ďatelinových a trávnych semien, ktoré podliehajú dodávkovej povinnosti podľa § 2 ods. 1, sa zabezpečuje v množstve určenom plánom výkupu dodávkovými zmluvami (kontraktáciou), ktoré uzavierajú vykupovači (§ 31) s pestovateľmi.

(2) V prípade odmietnutia uzavretia dodávkovej zmluvy vydá okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu náhradný výmer, a to na množstvo, na ktoré mala byť podľa plánu výkupu uzavretá zmluva.

(3) Pestovatelia plodín uvedených v odseku 1 sú povinní dodať štátu množstvo, na ktoré s nimi bola uzavretá dodávková zmluva, poprípade na ktoré im bol vydaný náhradný výmer.“

13. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

㤠16a

(1) Na dodávku poľnohospodárskych výrobkov uvedených v § 2 ods. 2 môžu pestovatelia a vykupovači uzavrieť dodávkovú zmluvu, a to najmenej na množstvo, ktoré podľa plánu kontraktácie pre obec pripadá na 1 ha.

(2) Pestovateľom, ktorí uzavrú dodávkové zmluvy podľa odseku 1, sa poskytujú výhody uvedené v § 8 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) a g).“

14. § 17 ods. 1 a 2 znie:

(1) Od povinných dodávok zrnovín a zemiakov sa oslobodzujú záhumienkári, ďalej členovia jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu s výmerou poľnohospodárskej pôdy do 0,5 ha včítane a ostatní držitelia poľnohospodárskej pôdy do 0,5 ha včítane. Členovia jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu a jednotlivo hospodáriaci roľníci sa oslobodzujú tiež vtedy, ak obhospodarujú poľnohospodársku pôdu o výmere do 2 ha včítane, ak pritom orná pôda nepresahuje 0,4 ha.

(2) Od povinných dodávok olejnín a sena sa oslobodzujú záhumienkári, ďalej členovia jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu s výmerou poľnohospodárskej pôdy do 2 ha včítane a jednotlivo hospodáriaci roľníci s výmerou poľnohospodárskej pôdy do 2 ha včítane; taktiež sa im nevymeria povinná dodávka zeleru, cibule, cesnaku, mrkvy-karotky, uhoriek nakladačiek a petržlenu.“

15. § 17 ods. 3 a 4 sa prečiarkuje; doterajšie označenie odsekov 5, 6 a 7 sa mení na odseky 3, 4 a 5.

16. § 19 znie:

㤠19

Jednotným roľníckym družstvám, ktoré prevzali do užívania pôdu od miestnych národných výborov, štátnych majetkov alebo iných držiteľov pôdy, ktorí nie sú členmi družstva, s nižšími než plánovanými stavmi hospodárskych zvierat, poskytne Ministerstvo výkupu primeranú zľavu z povinných dodávok mäsa, mlieka a vajec na bežný rok, a ak došlo k prevzatiu v druhej polovici roku, tiež ešte na najbližší nasledujúci rok.“

17. § 21 znie:

㤠21

(1) Dodávkové zmluvy na ovocie sa neuzavierajú s držiteľmi domácich záhrad o výmere do 0,1 ha včítane.

(2) Dodávkové zmluvy na hrozno sa neuzavierajú s držiteľmi viníc, ak výmera ich vinice nepresahuje u jednotných roľníckych družstiev 20 árov, u záhumienkárov, ako i členov jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu a u ostatných držiteľov viníc 10 árov.“

18. § 22 ods. 1 písm. b) znie:

b) bola pri oseve viacej než 10 % zmenšená plocha, ktorá bola odpočítaná z výmery pôdy rozhodnej pre vymeranie povinnej dodávky (§ 8).“

19. § 24 znie:

㤠24

(1) Kompetentné výkonné orgány národných výborov sú povinné každoročne vyhotoviť podľa svojich evidenčných záznamov zoznamy poľnohospodárskych závodov a osôb podliehajúcich dodávkovej povinnosti a predložiť tieto zoznamy do 30. septembra okresnému splnomocnencovi Ministerstva výkupu. V zoznamoch uvedú všetky údaje potrebné pre riadne vymeranie povinných dodávok, najmä údaje o výmere obhospodarovanej poľnohospodárskej a ornej pôdy, o počte chovaných hospodárskych zvierat a pod.

(2) Na miestnych národných výboroch sa vyhotovujú zoznamy členov jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a ostatných osôb podliehajúcich dodávkovej povinnosti. Pôdohospodárske odbory rád okresných národných výborov vyhotovujú zoznamy jednotných roľníckych družstiev. Správnosť údajov uvedených v zozname musí potvrdiť predseda jednotného roľníckeho družstva a osoby, ktorých sa údaje v zozname týkajú. Ak sa nezhodujú údaje v zozname uvedené so skutočným stavom, najmä tiež, ak je uvedená nižšia výmera poľnohospodárskej alebo ornej pôdy rozhodná pre vymeranie povinných dodávok, sú predseda jednotného roľníckeho družstva alebo osoba, ktorých sa nesprávne údaje týkajú, povinní oznámiť to kompetentnému výkonnému orgánu národného výboru, ktorý prejedná pripomienky tak, aby boli vybavené pred odovzdaním zoznamu okresnému splnomocnencovi Ministerstva výkupu.

(3) Zoznamy možno nahradiť rozpisovaným sumárom poľnohospodárskej výroby, pokiaľ obsahuje údaje uvedené v odseku 1.“

20. § 26 znie:

㤠26

(1) Na zabezpečenie dodávok cukrovky, čakanky, tabaku, ľanu, konopí, chmeľu, ovocia, hrozna a ďatelinových a trávnych semien uzavierajú vykupovači dodávkové zmluvy (§ 16) s jednotnými roľníckymi družstvami jednotlivo a s členmi jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu, s jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi, ako i ostatnými osobami podliehajúcimi dodávkovej povinnosti hromadne za celú obec.

(2) Dodávkové zmluvy na dodávku poľnohospodárskych výrobkov uvedených v § 2 ods. 2 sa uzavierajú s pestovateľmi vždy jednotlivo.

(3) Dodávkovými zmluvami sa zaväzujú pestovatelia vykonať v určených lehotách všetky agrotechnické opatrenia, zber úrody, poprípade výmlat a splniť v určených lehotách zmluvný záväzok. Oprávnený vykupovač sa zaväzuje, že odoberie všetky výrobky vyhovujúce určeným akostným normám, vyplatí za ne platné ceny, zabezpečí dodávky osív a hnojív a spätný odpredaj krmív, poprípade iných výrobkov.

(4) Pestovateľom, ktorí nesplnia dodávky podľa dodávkových zmlúv v určenej lehote, vydá okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu na návrh vykupovača výzvu na splnenie celého nedodaného množstva.“

21. § 29 ods. 3 znie:

(3) Pestovatelia tabaku sú povinní aj po splnení povinnosti podľa odseku 2 predať štátu všetku úrodu tabaku; taktiež chovatelia ovcí sú povinní i po splnení povinnej dodávky vlny predať štátu všetku vlnu. Pestovatelia koreninovej papriky sú povinní predať štátu všetku úrodu tejto plodiny, a to i keď dodávkovú zmluvu neuzavreli.”

22. § 36 znie:

㤠36

(1) V prípadoch, keď jednotlivý poľnohospodársky závod bol postihnutý hromadným uhynutím dobytka alebo živelnou pohromou a nemôže v dôsledku toho splniť dodávkovú povinnosť určitého poľnohospodárskeho výrobku, ani dodať zámenou iný druh, môže krajský splnomocnenec Ministerstva výkupu na návrh rady okresného národného výboru znížiť určenú dodávkovú povinnosť alebo odložiť jej splnenie na budúci rok.

(2) Ak bol hromadným uhynutím dobytka alebo živelnou pohromou postihnutý väčší počet poľnohospodárskych závodov, takže je tým znemožnené splnenie poľnohospodárskeho výrobného plánu za celú obec, okres alebo kraj, rozhodne o znížení dodávkovej povinnosti alebo o odložení jej splnenia na budúci rok:

ak ide o obec, krajský splnomocnenec na žiadosť rady okresného národného výboru a po vyjadrení rady krajského národného výboru,

ak ide o okres, Ministerstvo výkupu na žiadosť rady krajského národného výboru a po vyjadrení Ministerstva pôdohospodárstva,

ak ide o kraj, vláda na návrh ministrov pôdohospodárstva a výkupu na žiadosť rady krajského národného výboru.

(3) Ak nesplní poľnohospodársky závod i z iných dôvodov určenú dodávkovú povinnosť v bežnom roku, prevádza sa spravidla nesplnená časť dodávkovej povinnosti na budúci rok podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo výkupu.”

23. § 38 znie:

㤠38

(1) Evidenciu o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, při ktorých sa povinná dodávka určuje výmerom (§ 25), vedú podľa jednotlivých dodávateľov okresní splnomocnenci Ministerstva výkupu. Vykupovači sú povinní predkladať im v lehotách určených Ministerstvom výkupu výkupné doklady a predpísané výkazy o výkupe.

(2) Evidenciu o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa uzavierajú dodávkové zmluvy (§§ 16 a 16a), vedú podľa jednotlivých dodávateľov vykupovači, ktorí tieto zmluvy uzavreli; vykupovači sú povinní predkladať predpísané výkazy o uzavretých dodávkových zmluvách a o výkupe svojim nadriadeným zložkám a splnomocnencom Ministerstva výkupu.”


Čl. 2

Minister výkupu sa splnomocňuje, aby upravil a v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., ako vyplýva zo znenia článku 1.

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí pre dodávkovú povinnosť a výkup poľnohospodárskych výrobkov začínajúc rokom 1955; vykoná ho minister výkupu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Dr. Dolanský v. r.

Krosnář v. r.