Nariadenie vlády č. 41/1954 Zb.Nariadenie o občianskej kontrole prevádzkární

Čiastka 26/1954
Platnosť od 14.10.1954 do30.09.1959
Účinnosť od 14.10.1954 do30.09.1959
Zrušený 59/1959 Zb.

41

Vládne nariadenie

zo dňa 3. augusta 1954

o občianskej kontrole prevádzkární

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954:


Čl. I

(1) Pôsobnosť občianskych kontrolórov zvolených alebo ustanovených podľa vládneho nariadenia č. 21/1953 Zb., o občianskej kontrole obchodu, vzťahuje sa tiež:

a) na prevádzkárne v sústave Ministerstva miestneho hospodárstva,

b) na prevádzkárne výrobných družstiev a

c) na prevádzkárne súkromných živnostníkov,

pokiaľ poskytujú služby obyvateľstvu, ako sú práčovne, hladiarne, čistiarne, farbiarne, opravovne obuvi, bielizne a šatstva, zákazkové krajčírstva, očistné kúpele, holičstvo, fotografické ateliéry a pod.

(2) Pri kontrole prevádzkární podľa odseku 1 kontrolujú občianski kontrolóri najmä:

a) či prevádzkáreň je náležite vystrojená a zvonku označená a či sa dbá na vonkajšiu upravenosť prevádzkárne a výkladných skríň,

b) či sú na viditeľnom a prístupnom mieste vystavené cenníky a kniha želaní a sťažností a či sú náležite vybavované pripomienky pracujúcich k činnosti prevádzkárne,

c) či uskutočňované výkony a poskytované služby zodpovedajú svojou akosťou určeným normám alebo dohode so zákazníkom,

d) či sa dbá na dodržiavanie čistoty a hygieny,

e) či sa dodržiavajú cenové predpisy a dodacie lehoty,

f) či sú vedené predpísané pracovné výkazy a výkazy o spotrebe materiálu pre jednotlivé zákazky,

g) či zamestnanci prevádzkárne vystupujú voči zákazníkom s ochotou,

h) či sa dodržuje čas určený pre styk so zákazníkmi a či tento čas vyhovuje potrebám pracujúcich.

(3) Smernice o organizovaní školenia a inštruktáže, pokiaľ ide o vykonávanie kontroly prevádzkární podľa odsekov 1 a 2, vydajú Ministerstvo miestneho hospodárstva a Ústredný sväz výrobných družstiev po dohode s Ústrednou radov odborov.

Čl. II

Ustanovenie § 3 ods. 5 vety prvej vládneho nariadenia č. 21/1953 Zb. sa mení a znie:

„Funkčné obdobie občianskych kontrolórov je jeden rok“.

Čl. III

Podrobné predpisy na vykonanie tohto nariadenia vydajú ministerstvá miestneho hospodárstva a vnútorného obchodu a Ústredný sväz výrobných družstiev po dohode s Ústrednou radou odborov a so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi.


Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri miestneho hospodárstva a vnútorného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Kyselý v. r.