Nariadenie vlády č. 38/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1951 Zb., o vybudovaní a prevádzke dráh.

Čiastka 24/1954
Platnosť od 27.09.1954 do31.03.1964
Účinnosť od 27.09.1954 do31.03.1964
Zrušený 51/1964 Zb.

OBSAH

38

Vládne nariadenie

z 31. augusta 1954,

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1951 Zb., o vybudovaní a prevádzke dráh.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 11 ods. 3, § 16 ods. 6, § 17 ods. 2, § 30 ods. 3 a § 46 ods. 3 zákona č. 97/1950 Zb., o dráhach:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 37/1951 Zb., o vybudovaní a prevádzke dráh, sa mení a doplňuje takto:

1. § 11 znie:

(1) Pre vyvlastnenie, najmä pre vyvlastňovacie konanie, pre spôsob a čas platenia náhrady za vyvlastnenie, pre vstup na vyvlastňovanú nehnuteľnosť a pre jej užívanie pred začatím vyvlastňovacieho konania platia obdobne ustanovenia zákona č. 280/1949 Zb., o územnom plánovaní a výstavbe obcí, vládneho nariadenia č. 93/1950 Zb., o výstavbe obcí, ako i predpisov podľa nich vydaných s týmito odchýlkami:

1. Odvolanie proti vyvlastňovaciemu výmeru, pokiaľ ide o určenie, čo a pre koho sa vyvlastňuje, nemá odkladný účinok.

2. Len čo vyvlastňovací výmer nadobudol právoplatnosť, je doterajší vlastník povinný odovzdať vyvlastnenú nehnuteľnosť do držby vyvlastniteľa. Vyvlastniteľ je povinný vyvlastnenú nehnuteľnosť prevziať do držby najneskoršie do 14 dní od právoplatnosti vyvlastňovacieho výmeru, ak sa nedohodne s vyvlastňovaným inak.

3. Vyvlastniteľ nie je povinný skladať zábezpeku. Platiť náhradu (splátky na ňu) nie je povinný, dokiaľ neprevzal vyvlastnenú nehnuteľnosť do držby. Ak prevezme vyvlastniteľ nehnuteľnosť do držby až po právoplatnosti rozhodnutia o náhrade, počítajú sa lehoty zročnosti náhrady (splátky na ňu) až odo dňa prevzatia držby.

4. Pre účely, pre ktoré možno vyvlastňovať, môže žiadateľ užívať nehnuteľnosti už pred začatím vyvlastňovacieho konania. O takom oprávnení, ako aj o tom, ktoré prípravné práce (skladanie stavebnín, strojov a náradí, vykonávanie výkopov pre stavbu, zbúranie budovy a pod.) smie žiadateľ vykonávať, rozhodne na návrh žiadateľa príslušný odbor rady okresného národného výboru. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

5. Ak má pri užívaní nehnuteľnosti pred začatím vyvlastňovacieho konania dôjsť k zbúraniu budovy alebo k inej podstatnej zmene budovy alebo pozemku, musí užívateľ pred vykonaním takého opatrenia požiadať o úradný odhad; zbúranie budovy alebo iná podstatná zmena budovy alebo pozemku môžu sa uskutočniť až po tomto odhade. Výsledok odhadu, o ktorom musia byť strany upovedomené, môže byť napadnutý až odvolaním podaným proti rozhodnutiu, ktorým sa určí náhrada.

6. Za užívanie nehnuteľnosti pred začatím vyvlastňovacieho konania prislúcha náhrada obdobne ako pri vyvlastnení; ak dôjde k vyvlastneniu, rozhodne sa o tejto náhrade zároveň s určením náhrady za vyvlastnenie. Ak nepodá užívateľ návrh na vyvlastnenie do jedného roku alebo do času, na ktorý mu na jeho žiadosť príslušný odbor rady okresného národného výboru túto lehotu predĺžil, alebo ak nebolo návrhu na vyvlastnenie vyhovené, oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti zaniká. V týchto prípadoch odškodňuje sa oprávnený obdobne ako pri zrušení vyvlastňovacieho výmeru.

7. Ak sa vyvlastňuje pozemok, ktorý vyvlastňovaný nadobudol podľa zákona o pozemkovej reforme, zistí vyvlastniteľ, či prídelová cena bola uhradená. Ak bola prídelová cena celkom uhradená, dostane vlastník nehnuteľnosti najviacej sumu rovnajúcu sa prídelovej cene, zvýšenej o hodnotu investícií. Ak nebola prídelová cena celkom uhradená, zníži sa suma, ktorú by vlastník inak mal dostať, o nedoplatok tejto ceny; o tom vyvlastniteľ upovedomí Ministerstvo pôdohospodárstva (majetkovú podstatu pozemkových reforiem).

8. Ak majú byť vyvlastňované nehnuteľnosti vo vlastníctve člena jednotného roľníckeho družstva, alebo ak má dôjsť k užívaniu takých nehnuteľností už pred začatím vyvlastňovacieho konania, musí sa pred rozhodnutím vypočuť tiež toto družstvo.

(2) Ministerstvo dopravy môže vyhláškou v úradnom liste určiť podrobnosti.“

2. § 17 ods. 1 znie:

(1) O zabezpečení premávky na priecestiach (priechodoch) ohradením, závorami, výstražnými svetelnými zariadeniami, výstražnými krížmi, strážením alebo iným spôsobom rozhodne, ak ide o dráhy, pre ktoré je povoľujúcim orgánom podľa § 3 ods. 1 Ministerstvo dopravy, toto ministerstvo; ak ide o iné dráhy, rozhodne o zabezpečení premávky na priecestiach hradských prvej triedy príslušný odbor rady krajského národného výboru a o zabezpečení premávky na priecestiach (priechodoch) hradských nižších tried príslušný odbor rady okresného národného výboru. Budú sa pritom spravovať spôsobom premávky dráhy, miestnymi pomermi, prehľadnosťou križovatky, hustotou premávky na dráhe a na pozemnej komunikácii a zreteľmi technickej a hospodárskej účelnosti, dbajúc na zásady, ktoré budú ustanovené smernicami (§ 48). Zabezpečenie priecestí týmito spôsobmi vykoná dráhový podnik.“

3. § 24 ods. 2 znie:

(2) Povoľujúci orgán (§ 3 ods. 1) môže povoliť výnimky zo zákazu podľa odseku 1 a určiť pritom primerané podmienky. Stavby takto povolené musí vlastník v prípade potreby na svoj náklad odstrániť; ani jemu ani iným oprávneným neprislúcha nárok na náhradu škody, ktorá by vznikla stavbou, udržovaním alebo premávkou dráhy na objektoch postavených v zakázanom priestore a na predmetoch v nich uložených.“

4. Nadpis § 32 znie:

„Ustanovenia pre dráhy prevádzané Československými štátnymi železnicami, pre dráhy vojenskej správy a pre niektoré dráhy pre prepravu neverejnú.“

5. K § 32 sa pripojuje odsek 4 tohto znenia.

(4) Pôsobnosť, ktorú vykonáva príslušný odbor rady krajského národného výboru podľa §§ 26 až 31, prislúcha u železníc pre prepravu neverejnú, z ktorých je možný, priamy prechod vozidiel na železnice, prevádzané Československými štátnymi železnicami, Ministerstvu dopravy, vynímajúc preskúšanie opatrení na ochranu mimodráhových elektrických vedení.“

6. § 35 znie:

(1) Typy dráhových vozidiel i podstatné ich zmeny musia byť pre uvedením do premávky schválené.

(2) Spôsob schvaľovania podľa odseku 1 určí vláda smernicami.“

7. Nadpis § 37 znie:

„Ustanovenie pre dráhové vozidlá Československých štátnych železníc a vojenskej správy.“

8. § 37 ods. 1 a 2 znie:

(1) Ustanovenie § 36 platí pre dráhové vozidlá Československých štátnych železníc a vojenskej správy so zmenami uvedenými v odsekoch 2 a 3.

(2) Vyskúšanie vlastných vozidiel vykonávajú Československé štátne železnice svojimi orgánmi, a to po dohode s vojenskou správou. Zápis o priaznivom výsledku skúšky nahradzuje osvedčenie podľa § 36 ods. 2.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Pospíšil v. r.