Nariadenie vlády č. 35/1954 Zb.Nariadenie o pamätných minciach

(v znení č. 130/1989 Zb.)

Čiastka 22/1954
Platnosť od 21.08.1954 do31.01.1992
Účinnosť od 01.01.1990 do31.01.1992
Zrušený 22/1992 Zb.

OBSAH

35

Vládne nariadenie

zo dňa 3. augusta 1954

o pamätných minciach

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb., o peňažnej reforme:


§ 1

(1) Na pamäť udalostí celoštátneho významu môžu sa raziť pamätné mince.

(2) Pamätné mince sa razia v hodnotách, v ktorých sa podľa platných predpisov vydávajú bankovky.

§ 2

(1) O vydaní pamätných mincí rozhodne v každom jednotlivom prípade vláda, ktorá pritom určí aj hodnotu, zloženie mincovného kovu, hrubú váhu kusa a počet kusov, ktorý sa má raziť.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.