Nariadenie vlády č. 34/1954 Zb.Nariadenie o prepočítavaní niektorých pohľadávok a záväzkov znejúcich na československé koruny starých peňazí v pomere k cudzine

Čiastka 22/1954
Platnosť od 21.08.1954 do31.12.2007
Účinnosť od 01.06.1953 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.

34

Vládne nariadenie

zo dňa 16. júla 1954

o prepočítavaní niektorých pohľadávok a záväzkov znejúcich na československé koruny starých peňazí v pomere k cudzine

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 zákona č. 41/1953 Zb., o peňažnej reforme:


§ 1

Záväzky a pohľadávky medzi tuzemcami a cudzozemcami, znejúce na československé koruny starých peňazí a vzniknuté pred 1. júnom 1953, sa prepočítavajú na československé koruny nových peňazí podľa ďalších ustanovení.

§ 2

(1) Záväzky tuzemcov voči cudzozemcom vzniknuté v súvislosti so zahraničným obchodom a službami (dovoz a vývoz tovaru, doprava, poistenie, zaistenie, veci patentové, licenčné a ochranných známok, bežné provízie a pod.), ako aj iné záväzky tuzemcov voči cudzozemcom, pokiaľ sa ich úhrada má uskutočniť do cudziny na základe dojednania o platobnom styku, sa prepočítavajú v pomere 6,9444225 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí.

(2) Rovnako sa prepočítavajú záväzky cudzozemcov voči tuzemcom, s výnimkou záväzkov uvedených v § 3.

§ 3

(1) Záväzky cudzozemcov z tuzemských daní, dávok a poplatkov sa prepočítavajú v pomere 5 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí.

(2) Rovnako sa prepočítavajú záväzky cudzozemcov voči tuzemcom zabezpečené na nehnuteľnom majetku ležiacom na území Československej republiky.

§ 4

S pohľadávkami a záväzkami zo životného poistenia cudzozemcov sa nakladá rovnako ako s pohľadávkami a záväzkami zo životného poistenia tuzemcov.

§ 5

(1) Záväzky československého štátu voči cudzím štátom, pokiaľ sa majú uhradiť do tuzemska, sa prepočítavajú v pomere 5 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí, ostatné v pomere 6,9444225 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí.

(2) Záväzky Štátnej banky československej voči cudzím štátom sa prepočítavajú v pomere 6,9444225 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí.

(3) Prostriedky cudzích zastupiteľských úradov uložené na účtoch v Štátnej banke československej sa prepočítavajú v pomere 5 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí.

§ 6

(1) Vklady cudzozemcov na vkladných knižkách sa prepočítavajú rovnako ako vklady tuzemcov na vkladných knižkách.

(2) Vklady cudzozemcov na bežných účtoch, pokiaľ sa na ne nevzťahujú ustanovenia §§ 2 a 5 tohto nariadenia, sa prepočítavajú rovnako ako vklady na vkladných knižkách.

(3) Vklady na zvláštnych bežných účtoch zriadených na to, aby na ne boli súkromným osobám skladané hospodárskymi, rozpočtovými a ostatnými organizáciami a zariadeniami sumy za predaj alebo nájom nehnuteľností alebo hnuteľností, a vklady na bežných účtoch, na ktoré je podľa zákona č. 80/1952 Zb., o domovej dani, prevedené nájomné z činžových domov, sa prepočítavajú, - ak ide o cudzozemcov - rovnako ako vklady tuzemcov toho istého druhu; to platí aj vtedy, ak ide o prípady uvedené v § 2 ods. 1.

§ 7

Záväzky tuzemcov voči cudzozemcom, pokiaľ ich prepočet nie je týmto nariadením inak upravený, sa prepočítavajú rovnako ako obdobné záväzky zo vzťahov medzi osobami v tuzemsku.

§ 8

(1) Tuzemcami podľa toho nariadenia sú:

a) fyzické osoby, ktoré majú v Československej republike bydlisko alebo sa tu zdržujú, ako i československí príslušníci, ktorí sa zdržujú v cudzine z rozkazu československých štátnych a iných orgánov, a s nimi žijúci rodinní príslušníci,

b) právnické osoby a podniky, ktoré majú sídlo v Československej republike,

c) československý štát.

(2) Cudzozemcami podľa toho nariadenia sú ostatné fyzické a právnické osoby, útvary a zariadenia a cudzie štáty.

§ 9

Ustanovenia tohto nariadenia sa použijú, len pokiaľ nebolo už československým súdom právoplatne rozhodnuté inak.


§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1953; vykoná ho minister financií po dohode s ostatnými členmi vlády.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.