Nariadenie vlády č. 33/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 37/1953 Zb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám

Čiastka 21/1954
Platnosť od 11.08.1954 do31.12.1958
Účinnosť od 11.08.1954 do31.12.1958
Zrušený 69/1958 Zb.

OBSAH

33

Vládne nariadenie

zo dňa 16. júla 1954,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 37/1953 Zb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 13 ods. 2 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954:


Čl. 1

Vládne nariadenie č. 37/1953 Zb. sa mení takto:

1. § 10 znie:

㤠10

(1) Za nekvalitné výrobky (nepodarky) sa považujú také výrobky, ktoré sa nemôžu použiť podľa ich určenia. Odberateľ nesmie nekvalitné výrobky prevziať. Dodávateľ je povinný - ak to neodmietne však odberateľ - dodať výrobky dojednanej kvality v najbližšej alebo dohodnutej lehote, poprípade v tej istej lehote zariadiť opravu nekvalitných výrobkov. Pri výrobkoch, ktoré sa rýchle kazia, musí odberateľ ihneď (telegraficky, telefonicky) vyrozumieť dodávateľa, ktorý je povinný zariadiť bez meškania rýchle a hospodárne zužitkovanie výrobkov.

(2) Ak predpisy záväzné pre obe strany nestanovia inak, je dodávateľ nekvalitných výrobkov povinný zaplatiť odberateľovi pokutu vo výške 10 % ceny výrobkov dojednanej kvality.

(3) Dodávateľ, ktorý dodá podľa odseku 1 výrobky dojednanej kvality až po uplynutí pôvodnej dodacej lehoty, platí odberateľovi penále podľa predpisov o hospodárskych zmluvách. Odberateľovi, ktorý odmietne podľa odseku 1 výrobky dojednanej kvality, dodávateľ toto penále neplatí.“

2. § 12 znie:

㤠12

(1) Za výrobky nesprávnej kvality sa považujú také výrobky, ktoré nezodpovedajú dojednanej kvalite podľa príslušných štátnych štandardov, noriem, technických podmienok a podmienkam, ktoré boli dojednané, ak nejde o nepodarky.

(2) Výrobky lepšej kvality než zodpovedá zmluve, je odberateľ povinný prevziať, len ak to stanovia predpisy záväzné pre obe strany alebo zmluva. Výrobky horšej kvality než zodpovedá zmluve, nemusí odberateľ prevziať.

Odberateľ však môže

a) prevziať výrobky so zľavou stanovenou v zmluve alebo v príslušných predpisoch alebo ak zľava nebola stanovená ani zmluvou ani predpismi, so zľavou stanovenou znalcom alebo

b) ak je to účelné, odstrániť rozdiel v kvalite výrobkov na náklad dodávateľa alebo

c) požadovať, aby rozdiel v kvalite výrobkov odstránil dodávateľ na svoj náklad.

Prevzaté výrobky nesprávnej kvality sa započítavajú na plnenie zmluvy.

Ak odberateľ neprevezme výrobky nesprávnej kvality, je dodávateľ povinný, ak to odberateľ neodmietne, dodať mu výrobky dojednanej kvality v najbližšej alebo dohodnutej lehote.

(3) Organizácie vnútorného obchodu preberajú a predávajú výrobky nesprávnej kvality len za podmienok, ktoré určí minister vnútorného obchodu po dohode s príslušným výrobným ministrom. Ak nedôjde k dohode, organizácie vnútorného obchodu preberajú a predávajú výrobky nesprávnej kvality len za podmienok, ktoré určí vláda na návrh príslušného výrobného ministra. Prevzaté výrobky nesprávnej kvality sa započítavajú na plnenie zmluvy, ak neurčí vláda inak.

(4) Ak predpisy záväzné pre obe strany nestanovia inak, je dodávateľ výrobkov nesprávnej kvality povinný zaplatiť odberateľovi pokutu vo výške 5 % fakturovanej ceny.

(5) Dodávateľ, ktorý dodá podľa odseku 2 výrobky dojednanej kvality až po uplynutí pôvodnej dodacej lehoty, platí odberateľovi penále podľa predpisov o hospodárskych zmluvách. Odberateľovi, ktorý odmietne podľa odseku 2 výrobky dojednanej kvality, dodávateľ toto penále neplatí.“


Čl. 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.