24

Nariadenie ministra zdravotníctva

zo dňa 7. mája 1954

o hygienickej a protiepidemickej ochrane vzduchu

Minister zdravotníctva nariaďuje podľa § 15 zákona č. 4/1952 Zb., o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti:


§ 1

Úloha ochrany vzduchu

Úlohou hygienickej a protiepidemickej ochrany vzduchu (ďalej len „ochrana vzduchu“) je starať sa z hľadiska ochrany zdravia o to, aby vzduch nebol znečisťovaný škodlivými látkami, ako i kontrolovať vykonávanie potrebných opatrení a sledovať ich účinnosť.

§ 2

Zásadné požiadavky na akosť vzduchu

(1) Vzduch v pracovnom a životnom prostredí musí vyhovovať zásadným hygienickým požiadavkám, ktoré určí hlavný hygienik, a musí byť chránený pred nadmerným znečisťovaním najmä prachom, sadzami, popolčekom, kúrom, plynmi, parami a pachmi.

(2) Každý, kto zriaďuje alebo prevádza akékoľvek zariadenie, ktoré môže nepriaznivo ovplyvňovať akosť vzduchu, ako i kto zodpovedá za akosť vzduchu v pracovnom prostredí ľudí, musí na splnenie týchto požiadaviek vykonať všetky opatrenia potrebné na ochranu vzduchu, najmä opatrenia podľa ďalších ustanovení tohto nariadenia. Tieto opatrenia na ochranu vzduchu sa vykonávajú najmä v sídliskách, závodoch, zdravotných a výchovných zariadeniach, kúpeľných, klimatických a rekreačných miestach a v oblastiach lesov, parkov a záhrad.

Opatrenia na ochranu vzduchu

§ 3

Na ochranu vzduchu sa vykonávajú najmä tieto opatrenia:

a) spôsob zastavania sídlisk musí byť určený tak, aby umožnil ich správne prevetrávanie;

b) stavba i búranie stavieb, úprava terénu, čistenie verejných priestranstiev a odvoz odpadkov musia sa vykonávať pokiaľ možno bezprašne;

c) druh tepelnej a pohonnej energie musí sa voliť a jej používanie musí sa upraviť tak, aby nedochádzalo k nadmernému začadeniu vzduchu alebo jeho znečisťovaniu popolčekom;

d) rozsah a umiestnenie zelených plôch musí sa určiť tak, aby v obytných, pracovných a rekreačných oblastiach boli priestranstvá s porastami, ktoré umožňujú čistenie a regeneráciu vzduchu;

e) komunikácie musia byť vedené a druhy dopravných prostriedkov a vozoviek musia sa voliť a upraviť tak, aby ich premávka čo najmenej ohrozovala zdravotnú nezávadnosť vzduchu;

f) skládky pevných odpadkov a zberných surovín a odtoky i nádrže a čistiarne odpadových vôd musia sa umiestniť a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu vzduchu;

g) prevádzka závodov musí sa zabezpečiť tak, aby nevznikalo nadmerné znečisťovanie vzduchu;

h) v kúpeľných, klimatických a rekreačných miestach a v okolí zdravotných a výchovných zariadení musia sa postupne odstraňovať všetky zdroje znečisťovania vzduchu a tieto územia musia sa zabezpečiť pred vznikom takýchto zdrojov;

ch) v oblastiach lesov, parkov a záhrad sa musí urobiť opatrenie, aby neboli poškodzované znečisteným vzduchom, a musí sa zabezpečiť, aby ich priaznivé pôsobenie na vzduch zostalo v plnej miere zachované.

§ 4

(1) Okolo závodov a zariadení, ktoré spôsobujú znečisťovanie vzduchu, a okolo objektov a miest, ktorých ovzdušie sa má chrániť, zriaďujú sa pásma hygienickej ochrany.

(2) Kde treba tieto pásma zriadiť, ako aj ich šírku a spôsob ich úpravy a využitia, určia orgány hygienickej a protiepidemickej služby podľa povahy objektu, ktorý spôsobuje znečisťovanie vzduchu alebo objektu, ktorý má byť týmto pásmom chránený, a podľa povahy okolia a miestnych pomerov.

§ 5

V uzavretých priestoroch určených na bývanie, na prácu, na dopravu, zhromažďovanie a pre účely výchovné, zdravotné a na rekreáciu sa musia urobiť opatrenia, ktoré umožňujú riadnu výmenu vzduchu buď prirodzeným alebo umelým vetraním, poprípade jeho úpravu, a ktoré ho chránia pred nadmerným znečisťovaním.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Orgány hygienickej a protiepidemickej služby dozerajú na dodržovanie všetkých opatrení na ochranu vzduchu a sledujú ich účinnosť pravidelnými kontrolami, najmä fyzikálnymi, chemickými a biologickými rozbormi.

(2) Orgány hygienickej a protiepidemickej služby určujú, ktoré opatrenia na ochranu vzduchu sa majú vykonať. Predtým vykonajú potrebný prieskum, najmä prieskum klimatických pomerov a zdrojov znečisťovania.

(3) Pokyny a záväzné posudky orgánov hygienickej a protiepidemickej služby je povinný si vyžiadať

a) každý, kto plánuje a uskutočňuje výstavbu alebo úpravu sídlisk alebo stavbu závodov a iných objektov a zariadení, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať hygienický a epidemiologický stav vzduchu alebo jeho výmenu, a to pri výbere staveniska a pred schválením investičnej úlohy, ako i úvodného a technického projektu,

b) kompetentný orgán, skôr než udelí povolenie na začatie výstavby alebo úpravy sídlisk alebo na začatie stavby alebo prevádzky závodov, objektov a iných zariadení.

(4) Orgány hygienickej a protiepidemickej služby smú dať súhlas na prevádzku až vtedy, keď boli nimi nariadené opatrenia a úpravy vykonané a ich účinnosť preskúšaná.

§ 7

Sídliská, závody a iné objekty a zariadenia, znečisťujúce vzduch, ktoré v čase začiatku účinnosti tohto nariadenia sú rozostavané alebo sú už v prevádzke, musia byť postupne v medziach daných štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva podľa pokynov orgánov hygienickej a protiepidemickej služby vystrojené vhodnými zariadeniami na odstraňovanie, zneškodňovanie alebo využitie látok znečisťujúcich vzduch, poprípade spôsob ich prevádzky a užívania musí sa upraviť tak, aby sa čo najviacej priblížil požiadavkám uvedeným v tomto nariadení.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Plojhar v. r.