Nariadenie vlády č. 20/1954 Zb.Nariadenie o organizácii štátnej banskej správy

Čiastka 11/1954
Platnosť od 14.05.1954 do31.12.1991
Účinnosť od 01.08.1972 do31.12.1991
Zrušený 499/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 42/1972 Zb. s účinnosťou od 1. augusta 1972 zrušuje ustanovenia tohto nariadenia vlády s výnimkou ustanovení § 6a písm. a) a b), pokiaľ splnomocňujú federálne ústredné orgány riadiace výrobu výbušnín vydávať predpisy na výrobu a spracovanie výbušnín a jednotl...

OBSAH