15

Rozpočtový zákon na rok 1954

zo dňa 10. marca 1954

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Ciele štátneho rozpočtu

Štátny rozpočet je základným finančným plánom štátu. Všetky finančné prostriedky, ktoré zabezpečuje pre plnenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva pramenia z budovateľskej práce pracujúceho ľudu. Preto treba s nimi hospodáriť tak, aby boli splnené plánované úlohy výstavby, a to nákladom čo najmenším, a tak zabezpečené užívanie finančných prostriedkov pre ďalší rozvoj výroby a rast národného dôchodku, pre zabezpečenie a trvalé zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúceho ľudu a na podporu úsilia o zachovanie mieru.

§ 2

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú sumou 87.803,121.000 Kčs, celkové výdavky sa určujú sumou 7.572,954.000 Kčs, takže vyplýva prebytok v sume 230,167.000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy i výdavky sú 14.880,517.000 Kčs; okrem toho je zostatok rozpočtových prostriedkov národných výborov, prechádzajúcich do roku 1955, v sume 275,495.600 Kčs.

(3) Vláda určí na vyrovnanie rozpočtov národných výborov percentové podiely na štátnych príjmoch.

§ 3

Hospodárenie podľa štátneho rozpočtu

(1) Výdavky hospodárskych a rozpočtových organizácií, či už investičné alebo neinvestičné, môžu byť vykonávané len v rámci súm plánovaných v štátnom rozpočte alebo vo finančných plánoch hospodárskych organizácií.

(2) Vláda môže povoliť uskutočnenie nevyhnutného výdavku, nekrytého v štátnom rozpočte, ak zabezpečí jeho úhradu vyššími príjmami alebo odsunutím iného, menej naliehavého výdavku. Pritom však prostriedky určené na výdavky investičné, na generálne opravy a na výdavky osobné nesmú sa použiť na úhradu iných výdavkov.

(3) Národné výbory hospodária v rámci svojich vyrovnaných rozpočtov.

§ 4

Zodpovednosť vlády a jej členov

Vláda a každý jej člen sú pri hospodárení štátu zodpovední za to, že budú všetky plánované úlohy splnené hospodárne, že príjmové sumy štátneho rozpočtu budú aspoň dosiahnuté a výdavkové sumy nebudú - s výnimkou prípadov prípustných podľa tohto zákona - prekročené.

§ 5

Časové použitie rozpočtových prostriedkov

(1) Rozpočtové prostriedky môžu sa použiť iba do konca roku 1954, a to len na úhradu výdavkov zročných do konca tohto roku.

(2) Úhrada výdavkov, ktoré majú a podľa ustanovení tohoto zákona môžu zaťažovať rozpočtové prostriedky na rok 1954, nesmie byť odsunutá na ťarchu rozpočtových prostriedkov budúcich rokov.

(3) Poukazovať peniaze na úhradu záväzkov, ktoré vzniknú po 31. decembri 1954, alebo tvoriť akýmkoľvek iným spôsobom rezervy z úspor na rozpočtových prostriedkoch nie je prípustné.

§ 6

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov zákonných a iných opatrení

Pri návrhoch zákonov, zákonov Slovenskej národnej rady, vládnych nariadení, nariadení ministrov a nariadení Sboru povereníkov (nariadení povereníkov), vládnych uznesení, uznesení Sboru povereníkov, vyhlášok a pri všetkých iných opatreniach ústredných úradov treba s najväčšou zodpovednosťou zvážiť tiež ich dôsledky hospodárske a finančné. Dôsledky týchto opatrení pre výdavky alebo príjmy štátneho rozpočtu treba vyčísliť a výpočet pripojiť k návrhu opatrenia. Ak pripustí povaha navrhovaného opatrenia zavedenie nových príjmov, treba tieto nové príjmy vždy navrhnúť.

§ 7

Zaťažovanie štátnych rozpočtov budúcich rokov

(1) Na všetky opatrenia, ktoré časove presahujú schválený štátny rozpočet a svojimi dôsledkami zaťažujú alebo by mohli zaťažovať štátne rozpočty v budúcich rokoch, ako sú rozširovanie úradov a orgánov štátnej správy, zriaďovanie, poprípade rozširovanie iných zariadení, uzavieranie nových nájomných zmlúv, vydávanie nových periodických tlačív a dlhodobé objednávky, je potrebný predchádzajúci súhlas, pokiaľ by takými opatreniami bol spôsobený nový alebo vyšší náklad pre štátnu pokladnicu.

(2) Na také opatrenia môže dať súhlas ústredný úrad, alebo ich môže urobiť v odbore vlastnej pôsobnosti, ak nie je na to potrebný podľa iných predpisov súhlas štátnej systematizačnej komisie a ak očakávaný náklad neprestúpi v jednotlivom prípade sumu 50.000 Kčs ročne a v úhrne všetkých prípadov sumu 800.000 Kčs ročne. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas Ministerstva financií.

(3) Na uznesenie, ktorým národný výbor preberá záväzok zaťažujúci rozpočty budúceho roka alebo ďalších rokov alebo robí iné mimoriadne hospodárske opatrenie, je zásadne potrebné schválenie dohliadacieho národného výboru (úradu). Podrobnosti upravia smernice ministra financií (§ 10).

§ 8

Neprípustnosť započítania pohľadávok voči štátu

Dlžník nemôže svoj záväzok voči štátu uhradiť započítaním svojej pohľadávky proti štátu.

§ 9

Dočasné vedenie štátneho hospodárenia v roku 1955

(1) Vláda urobí vhodné opatrenia pre štátne hospodárenie v čase od 1. januára 1955 do vyhlásenia rozpočtového zákona na rok 1955, najneskoršie však do 31. marca 1955, ak nebude rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlásený pred 1. januárom 1955, a to primerane k zásadám predpisov o štátnom rozpočte na rok 1954.

(2) Príjmy a výdavky za čas dočasného vedenia štátneho hospodárenia treba po vyhlásení rozpočtového zákona na rok 1955 definitívne zúčtovať na štátny rozpočet na rok 1955.


§ 10

Záverečné ustanovenia

Minister financií vydá podrobnejšie smernice pre hospodárenie podľa štátneho rozpočtu a jeho kontrolu, a to najmä pokiaľ ide o používanie rozpočtových prostriedkov, úhradu výdavkov na nové úlohy ukladané národným výborom, viazanie rozpočtových prostriedkov určených na úhradu úloh, ktoré odpadli, a o postup pri obstaraní úhrady výdavkov na úlohy, ktoré nie sú plne rozpočtove zabezpečené. Pritom môže minister financií povoliť odchýlku od ustanovenia § 5 ods. 1.

§ 11

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954; vykonajú ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.


1. príloha zákona č. 15/1954 Zb.

Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu

PríjmyKčs
(v tisícoch)
VýdavkyKčs
(v tisícoch)
Príjmy od socialistického sektora65.293,425Hospodárstvo48.518,559
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva10.165,265Kultúrne a sociálne opatrenia27.381,424
Ostatné príjmy12.344,431Obrana a bezpečnosť 7.787,109
Správa 3.737,392
Štátny dlh 148,470
Úhrn87 803,121Úhrn87 572,954

Prebytok ............... 230,167.000 Kčs

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v štátnom rozpočte

PríjmyKčs
(v tisícoch)
VýdavkyKčs
(v tisícoch)
Príjmy od socialistického sektora653,914Hospodárstvo2.326,561
Miestne dane a poplatky1.311,415Kultúrne a sociálne opatrenia10.795,023
Ostatné príjmy480,290Správa1.758,9233
Podiely na štátnych príjmoch12.434,898
Úhrn14.880,517Úhrn14.880,517

2. príloha zákona č. 15/1954 Zb.

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých krajov ČSR

KrajPríjmyVýdavky
vlastnépodiel na štátnych príjmoch
v tisícoch Kčs
Ústredný národný výbor hl. m. Prahy 345,375 1.097,637 1.443,012
Kraj Pražský 203,989 892,304 1.096,293
Českobudějovický 96,069 505,909 601,978
Plzenský 95,216 525,558 620,774
Karlovarský 79,726 400,137 479,863
Ústecký 133,694 690,818 824,512
Liberecký 105,585 534,183 639,768
Hradecký 128,910 463,510 592,420
Pardubický 83,294 445,805 529,099
Jihlavský 70,295 446,225 516,520
Brnenský 187,658 894,306 1.081,964
Olomoucký 125,958 580,710 706,668
Gottwaldovský 88,751 539,531 628,282
Ostravský 188,391 969,324 1.157,715
České kraje1.932,911 8.985,95710.918,868
Bratislavský 155,613 829,607 985,220
Nitriansky 90,567 581,361 671,928
Banskobystrický 67,034 490,735 557,769
Žilinský 76,530 535,435 611,965
Košický 72,505 553,175 625,680
Prešovský 50,459 458,628 509,087
Slovenské kraje 512,708 3.448,941 3.961,649
České a slovenské kraje2.445,61912.434,89814.880,517