Nariadenie vlády č. 11/1954 Zb.Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore zákona o bezpečnosti pri práci

Čiastka 5/1954
Platnosť od 05.03.1954 do31.08.1961
Účinnosť od 05.03.1954 do31.08.1961
Zrušený 65/1961 Zb.

OBSAH

11

Vládne nariadenie

zo dňa 12. februára 1954

o zmenách pôsobnosti v odbore zákona o bezpečnosti pri práci

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Zb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Pôsobnosť orgánov inšpekcie práce, pokiaľ ide o povoľovanie práce nad čas pre jednotlivé závody a podniky v medziach zákonných predpisov [§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 67/1951 Zb., o bezpečnosti pri práci (ďalej len „zákon“)], sa prenáša na orgány nadriadené podniku. Orgány inšpekcie práce po dohode s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby však môžu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci určiť, či, za akých podmienok a v akom rozsahu možno povoliť prácu nad čas v niektorých závodoch a v podnikoch, poprípade môžu povolenú prácu nad čas zakázať.

§ 2

(1) Pôsobnosť orgánov podľa § 7 ods. 2 a § 10 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona sa mení takto:

1. Vymedzenie úloh orgánov inšpekcie práce jednotnej odborovej organizácie (§ 7 ods. 2. zákona) prislúcha jednotnej odborovej organizácii po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

2. Podrobné predpisy o bezpečnosti pri práci pre príslušné pracovné odbory (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona) vydávajú v odbore svojej pôsobnosti kompetentné ústredné úrady po dohode s jednotnou odborovou organizáciou.

3. Predpisy, ktoré sú potrebné na vykonanie zákona a ktoré sa vzťahujú na pracovné odbory, spadajúce do pôsobnosti niekoľkých ústredných úradov (§ 10 ods. 2 zákona), vydáva jednotná odborová organizácia po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a po schválení vládou.

(2) Koordinačný sbor pre otázky bezpečnosti a zdravia při práci (§ 11 ods. 1 zákona) sa zriaďuje pri jednotnej odborovej organizácii.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.