Nariadenie vlády č. 57/1953 Zb.Nariadenie o pôsobnosti ministerstva vnútra v odbore územného plánovania výstavby obcí a v odbore starostlivosti o technické služby národných výborov

Čiastka 33/1953
Platnosť od 21.07.1953 do31.12.1958
Účinnosť od 01.01.1956 do31.12.1958

OBSAH