Nariadenie vlády č. 63/1952 Zb.Nariadenie o zriadení Vysokej školy ruského jazyka a literatúry v Prahe

(v znení č. 98/1953 Zb.)

Čiastka 34/1952
Platnosť od 17.11.1952 do31.08.1959
Účinnosť od 01.09.1953 do31.08.1959
Zrušený 58/1959 Zb.

OBSAH