Nariadenie vlády č. 40/1952 Zb.Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl

(v znení č. 98/1953 Zb.)

Čiastka 23/1952
Platnosť od 05.09.1952
Účinnosť od 01.09.1953