Nariadenie vlády č. 14/1950 Zb.Nariadenie o organizácii miestnych národných výborov

Čiastka 6/1950
Platnosť od 08.03.1950 do16.05.1954
Účinnosť od 08.03.1950 do31.12.1951
Zrušený 23/1954 Zb.

14

Vládne nariadenie

zo dňa 28. februára 1950

o organizácii miestnych národných výborov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení:


Časť I.

Základné ustanovenia.

§ 1.

Účel vládneho nariadenia.

(1) Miestne národné výbory pôsobia vo všetkých obciach a sú v tesnom a stálom styku s ľudom. Môžu preto vyšším štátnym orgánom tlmočiť vôľu a prianie najširších vrstiev ľudu a získavať tieto vrstvy pre činnú a trvalú účasť na vykonávaní úloh, spojených s budovaním socializmu.

(2) Miestne národné výbory majú byť organizované a majú pracovať tak, aby boly skutočnými predstaviteľmi a zástupcami ľudu svojho územného obvodu, aby dobre plnili úlohy spojené s budovaním socializmu a aby svoje úlohy vykonávali neustále v tesnom spojení s ľudom, za jeho pomoci i spolupráce a pod jeho stálou kontrolou.

§ 2.

Funkcia miestneho národného výboru a jeho úlohy.

(1) Miestny národný výbor je na území obce nositeľom a vykonávateľom štátnej moci (čl. X Ústavy).

(2) Miestny národný výbor je orgánom jednotnej štátnej správy na území obce a vykonáva ju vo všetkých jej odboroch; iným orgánom prislúcha výkon verejnej správy len výnimočne a na základe zákona (§ 124 Ústavy).

(3) Miestny národný výbor pomáha vytlačovať a obmedzovať kapitalistické prvky, podporovať a upevňovať prvky socialistické vo všetkých odboroch hospodárstva a upevňovať zväzok robotníkov a roľníkov.

(4) Miestny národný výbor má najmä tieto úlohy:

a) v rámci jednotného hospodárskeho plánu plánuje a vedie hospodársku, kultúrnu, sociálnu a zdravotnú činnosť v obci tak, aby sa životná úroveň pracujúceho ľudu neustále zvyšovala;

b) zúčastňuje sa v medziach svojej pôsobnosti na vypracovaní, vykonávaní a kontrole plnení jednotného hospodárskeho plánu;

c) stará sa o plánovitú výstavbu a všestranný rozvoj obce;

d) zaisťuje predpoklady plynulej výroby a podporuje ju pri plnení jej úloh;

e) pomáha budovať jednotné roľnícke družstvo a podporuje ho v jeho činnosti, stará sa o zveľaďovanie živočíšnej a rastlinnej výroby a o jej zmechanizovanie, zaisťuje čo najlepšie využitie strojov, záprahov a maštaľných a iných priestorov, potrebných pre pôdohospodársku výrobu, a podporuje malých a stredných roľníkov;

f) zaisťuje riadne zásobovanie a výživu obyvateľstva a dbá, aby sa stále zlepšovali;

g) stará sa o riadny výkon a rozširovanie sociálnych služieb a pomáha pri organizácii a ochrane práce, najmä pri mobilizácii pracovníkov;

h) stará sa o ochranu zdravia obyvateľstva, najmä o verejnú hygienu a zdravé bývanie, a stará sa o rozširovanie zdravotných služieb;

ch) usiluje o neustále zvyšovanie kultúrnej úrovne ľudu podporou školstva, osvety a telesnej výchovy;

i) je strážcom ľudovodemokratického zriadenia a spolupôsobí pri obrane vlasti;

j) stará sa o bezpečnosť osôb a o ochranu práv a slobôd pracujúcich;

k) stará sa o ochranu majetku predovšetkým národného a družstevného, ako aj o ochranu úrody;

l) vo spolupráci s organizáciami pracujúcich a ostatnými zložkami verejného života vyvoláva iniciatívu najširších vrstiev obyvateľstva a organizuje ich pre plnenie úloh celoštátnych i miestnych.

§ 3.

Voľby a odvolateľnosť členov.

(1) Členovia miestneho národného výboru sú volení. Podmienky a výkon volebného práva ako aj vykonávanie volieb upraví zákon.

(2) Členovia miestneho národného výboru môžu byť zo svojej funkcie odvolaní. Kým bude spôsob odvolania upravený zákonom, odvoláva ľud členov podľa ustanovenia § 27 ods. 2.

§ 4.

Postavenie členov.

Každý člen miestneho národného výboru je oprávnený a povinný najmä

zúčastniť sa činne na vykonávaní úloh miestneho národného výboru,

byť neustále v tesnom spojení s ľudom, predovšetkým s jeho dobrovoľnými organizáciami, najmä politickými, odborovými, družstevnými, kultúrnymi a telovýchovnými a s organizáciami žien a mládeže,

soznamovať občanov i tieto organizácie ľudu s úlohami miestneho národného výboru a získavať ich pre účasť na vykonávaní týchto úloh,

vyvolávať na ten cieľ ich iniciatívu a priberať ich na prácu v miestnom národnom výbore,

zúčastniť sa na práci v komisiách miestneho národného výboru,

byť vždy v tesnom styku s dôverníkmi ľudovej správy a pomáhať im v ich práci,

skladať ľudu zo svojej činnosti účty.

§ 5.

Spojenie s ľudom.

(1) Miestny národný výbor sa opiera pri plnení svojich úloh o priamu účasť a iniciatívu ľudu.

(2) Miestny národný výbor svoláva preto buď na prianie obyvateľstva alebo z vlastného podnetu podľa potreby verejné hovory s ľudom. Na nich sa prejednávajú jednotlivé otázky hospodárskej, kultúrnej a sociálnej výstavby štátu i obce a občania prednášajú svoje priania a uplatňujú svoje podnety a návrhy.

(3) Miestne národné výbory vo väčších obciach (§ 25) vytvárajú v závodoch a čiastkových obvodoch (vo štvrtiach, uliciach, blokoch, domoch) sieť dôverníkov ľudovej správy, ktorí tlmočia miestnemu národnému výboru priania, návrhy i sťažnosti ľudu a naopak prenášajú usnesenia miestneho národného výboru medzi občanov a organizujú účasť občanov pri ich uskutočňovaní.

(4) Miestny národný výbor zaisťuje účasť ľudu na svojej činnosti aj tým, že za členov komisií volí i osoby, ktoré nie sú členmi miestneho národného výboru.

§ 6.

Kontrola ľudom.

(1) Miestny národný výbor podlieha stále kontrole ľudu. Ľud vykonáva túto kontrolu najmä na verejných hovoroch miestneho národného výboru s ľudom (§ 5 ods. 2), na ktorých členovia miestneho národného výboru i členovia jeho zložiek skladajú ľudu účty zo svojej činnosti a kde občania hodnotia prácu miestneho národného výboru a prácu jednotlivých jeho členov. Inak kontrolujú občania činnosť miestneho národného výboru i iným vhodným spôsobom, napr. tým, že sa zúčastňujú na verejných plenárnych zasadaniach miestneho národného výboru a verejných schôdzkach jeho výkonných zložiek, ďalej tým, že sledujú činnosť miestneho národného výboru ako členovia jeho komisií, ako aj tým, že sú vo styku s dôverníkmi ľudovej správy.

(2) Členovia miestneho národného výboru a členovia jeho výkonných zložiek sú za svoju činnosť zodpovední ľudu. Občania majú právo si sťažovať na okresnom národnom výbore na nesprávnu činnosť alebo na nečinnosť miestneho národného výboru, jeho členov alebo jeho zložiek. Môžu tiež žiadať prostredníctvom akčného výboru Národného frontu, aby člen bol pre túto nesprávnu činnosť alebo nečinnosť zo svojej funkcie odvolaný (§ 3 ods. 2) alebo aby bol z tohto dôvodu miestny národný výbor rozpustený (§ 8).

§ 7.

Podriadenosť.

(1) Miestny národný výbor je podriadený okresnému národnému výboru, krajskému národnému výboru a vláde a v jednotlivých odboroch svojej činnosti vecne príslušným ministrom a ústredným úradom.

(2) Miestne národné výbory aj ich výkonné zložky sú povinné zachovávať zákony a nariadenia a v záujme jednotného výkonu verejnej správy a jednotnej štátnej politiky dbať na smernice a pokyny nadriadených orgánov. Miestne národné výbory sú za to zodpovedné predsedovi okresného národného výboru, predsedovi krajského národného výboru a ministrovi vnútra.

(3) Krajské národné výbory a okresné národné výbory, najmä ich predsedovia a referenti, a ústredné úrady dohliadajú v odbore svojej činnosti na to, či miestne národné výbory a ich výkonné zložky plnia svoje povinnosti.

(4) Predseda a referenti miestneho národného výboru sú podriadení rade. Za svoju činnosť sú zodpovední rade a plenárnemu zasadaniu. Rada je ako celok za svoju činnosť zodpovedná plenárnemu zasadaniu.

(5) Ústredné úrady a krajské národné výbory vykonávajú pôsobnosť, plynúcu z ich nadriadenosti voči miestnym národným výborom (odseky 1 a 2, § 12 ods. 8 a § 13 ods. 5), okrem prípadov naliehavej potreby prostredníctvom priamo podriadených národných výborov. Ak sa obracajú na miestny národný výbor priamo, sú povinné upovedomiť zároveň o urobených opatreniach okresný, poprípade aj krajský národný výbor.

§ 8.

Rozpúšťanie.

(1) Miestny národný výbor môže byť rozpustený, najmä ak neplní svoje úlohy alebo ak ohrozuje svojou činnosťou riadny výkon verejnej správy. Rozpúšťa ho krajský národný výbor po vypočutí okresného národného výboru, a to buď z vlastného podnetu alebo na návrh občianstva, tlmočený miestnym alebo okresným akčným výborom Národného frontu.

(2) Na prechodný čas, než sa ujmú funkcie orgány novozvolené, urobí krajský národný výbor alebo ním splnomocnený okresný národný výbor potrebné opatrenia na dočasné vedenie správy.

Časť II.

Organizácia miestnych národných výborov.

Diel 1.

Všeobecné ustanovenia.

§ 9.

Plenárne zasadania.

(1) Funkciu nositeľa a vykonávateľa štátnej moci vykonáva miestny národný výbor predovšetkým na plenárnych zasadaniach. Na nich určuje v duchu vládnej politiky smer svojej činnosti a smer činnosti svojich výkonných zložiek.

(2) Miestny národný výbor vykonáva na plenárnom zasadaní najmä túto činnosť:

a) usnáša sa na pláne úloh, ktorých plánovanie prislúcha miestnemu národnému výboru v rámci jednotného hospodárskeho plánu,

b) usnáša sa na rozpočte miestneho národného výboru a prejednáva záverečné účty svojho hospodárenia,

c) vykonáva kontrolu plnenia úloh, plánovaných podľa ustanovenia písm. a), a kontrolu hospodárenia podľa svojho rozpočtu,

d) sleduje plnenie jednotného hospodárskeho plánu v obvode miestneho národného výboru,

e) volí zo svojich členov predsedu, jeho námestníka (námestníkov) a referentov a odvoláva ich,

f) zriaďuje a zrušuje komisie a volí a odvoláva ich členov,

g) vedie činnosť výkonných zložiek miestneho národného výboru, vydáva pre ne smernice, prijíma od nich zprávy a kontroluje ich činnosť,

h) schvaľuje územné plány obce a zastavovací plán,

ch) zriaďuje a zrušuje komunálne podniky alebo ich odštepné (vedľajšie) závody a vymenúva ich správcov a zriaďuje predstavenstvá komunálnych podnikov,

i) navrhuje ustanovenia a odvolania pomocných výkonných orgánov verejnej správy, pokiaľ pôsobia v obvode miestneho národného výboru (napr. pomocníci agronómov, veterinárov, a pod.),

j) uznáša sa na územných zmenách obce,

k) udeľuje čestné občianstvo.

(3) Miestny národný výbor môže na plenárnom zasadaní prejednať a rozhodnúť ktorúkoľvek vec z pôsobnosti miestneho národného výboru.

§ 10.

Výkonné zložky.

Výkonnými zložkami miestneho národného výboru sú rada, predseda (jeho námestníci), referenti a komisie.

§ 11.

Rada.

(1) Rada sa skladá z predsedu, jeho námestníka (námestníkov) a referentov.

(2) Rada vykonáva usnesenia plenárneho zasadania a vykonáva všetku správu, pokiaľ nie je vyhradená plenárnemu zasadaniu alebo predsedovi. Je povinná pridržiavať sa smerníc plenárneho zasadania a smerníc a pokynov nadriadených orgánov.

(3) V čase, keď miestny národný výbor nezasadá, vykonáva jeho činnosť rada, nemôže sa však uznášať o veciach, uvedených v § 9 ods. 2 písm. a), b), e), f), h), ch) a j). Len v neodkladných prípadoch môže rada v tomto čase aj zriaďovať a zrušovať komisie, voliť a odvolávať členov komisií a vymenúvať správcov komunálnych podnikov. Svoje opatrenia musí rada predložiť najbližšiemu plenárnemu zasadaniu na schválenie.

(4) Rada prejednáva a zjednocuje plány práce a činnosť referentov, prejednáva pravidelné správy o ich činnosti, kontroluje činnosť referentov, ich referátov i činnosť komisií, radí sa o spôsobe vykonávania svojich úloh a dáva predsedovi a referentom alebo i komisiám záväzné smernice a pokyny pre ich vykonávanie.

(5) Odvolania, podané proti rozhodnutiam referenta alebo ním splnomocneného zamestnanca alebo proti rozhodnutiam komisie, musia byť predložené rade. Rada preskúma také rozhodnutia a môže odvolaniu vyhovieť, ak odvolanie nie je neprípustné a ak sa netýka rozhodnutie nikoho iného než odvolateľa. Odvolania, ktoré neboli takto vybavené, musia byť predložené odvolaciemu orgánu, pokiaľ nie je inak ustanovené, do troch týždňov po ich podaní.

(6) Rada je povinná predložiť veci podľa miestnych pomerov hospodársky alebo politicky závažné plenárnemu zasadaniu na rozhodnutie. Podrobnosti určí Ministerstvo vnútra.

§ 12.

Predseda.

(1) Predseda zastupuje miestny národný výbor a predsedá plenárnym zasadaniam a schôdzkam rady.

(2) V čase, keď rada nezasadá, môže predseda robiť neodkladné opatrenia, ku ktorým by bolo inak potrebné usnesenie rady, je však povinný požiadať na najbližšej schôdzke rady o dodatočné schválenie.

(3) Predseda môže robiť neodkladné opatrenia aj v odbore pôsobnosti komisií, je však povinný upovedomiť o urobených opatreniach radu i príslušnú komisiu na ich najbližšej schôdzke.

(4) Ak neurobí referent včas opatrenia na riadne obstarávanie prác svojho referátu, urobí tieto opatrenia na jeho mieste predseda a oznámi to rade na jej najbližšej schôdzke.

(5) Predseda zjednocuje činnosť jednotlivých referátov a bdie nad vykonávaním smerníc a pokynov nadriadených orgánov a smerníc, na ktorých sa usnieslo plenárne zasadanie.

(6) Predseda je povinný zastaviť výkon usnesenia plenárneho zasadania alebo rady, ktoré podľa jeho názoru vybočuje z medzí ich pôsobnosti alebo odporuje predpisom alebo je v rozpore so smernicami a pokynmi nadriadených orgánov. Zastavenie výkonu uznesení je predseda povinný oznámiť okresnému národnému výboru; dokiaľ o veci nerozhodne rada okresného národného výboru, nesmie sa usnesenie vykonať. Z tých istých dôvodov je predseda povinný zastaviť výkon rozhodnutí alebo opatrení referenta alebo usnesení komisie a oznámiť to rade miestneho národného výboru, ktorá potom rozhodne, či a pokiaľ zastavené rozhodnutie (opatrenie, uznesenie) môže sa vykonať.

(7) Predseda je služobným predstaveným zamestnancov miestneho národného výboru.

(8) Predseda je za svoju činnosť zodpovedný plenárnemu zasadaniu a rade; je povinný pridržiavať sa príkazov a pokynov predsedu okresného národného výboru, predsedu krajského národného výboru a ministra vnútra.

(9) Predsedu zastupuje námestník (námestníci).

§ 13.

Referenti.

(1) Referenti vybavujú bežné veci svojich referátov. V ktorých veciach môžu rozhodovať a robiť opatrenia v mene rady, ustanovuje § 23.

(2) Referenti sú povinní predložiť rade na prejednanie veci zásadného politického významu, i keď by o nich inak mohli rozhodnúť sami.

(3) Referenti môžu so súhlasom rady splnomocniť v medziach svojich oprávnení zamestnancov miestneho národného výboru, aby rozhodovali a robili opatrenia z ich príkazu.

(4) Referenti nemajú náhradníkov a zastupujú sa navzájom. Spôsob zastupovania upraví rada.

(5) Referenti sú povinní pridržiavať sa smerníc a pokynov okresného národného výboru a krajského národného výboru, najmä aj ich referentov, a smerníc a pokynov vecne príslušných ministrov a ústredných úradov.

(6) Referenti sú za svoju činnosť zodpovední plenárnemu zasadaniu a rade.

§ 14.

Vnútorná organizácia.

Činnosť miestneho národného výboru sa rozdeľuje do referátov. Sú to:

I. referát pre všeobecné vnútorné veci,

II. plánovací referát,

III. bezpečnostný referát,

IV. referát pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu,

V. referát práce a sociálnej starostlivosti,

VI. zdravotný referát,

VII. finančný referát,

VIII. hospodársky referát,

IX. pôdohospodársky referát,

X. referát pre vnútorný obchod a výživu,

XI. technický referát.

§ 15.

Komisie.

(1) Aby bola zaistená účasť čo najširších vrstiev občianstva na prácach miestneho národného výboru, zriaďuje si miestny národný výbor komisie, ktoré majú predovšetkým mobilizovať občianstvo na vykonávanie týchto prác.

(2) Miestny národný výbor si zriaďuje predovšetkým také komisie, ktorých účelom je zaistiť splnenie určitej úlohy.

(3) Komisie dávajú rade a referentom odborné rady a posudky.

(4) Jednotlivé komisie majú rozhodovaciu právomoc, len keď tak ustanovuje zákon alebo iný predpis. V ktorých prípadoch môže rada poveriť komisie rozhodovacou právomocou, určuje § 24.

(5) Pre jednotlivé odľahlé časti obce môže plenárne zasadanie zriadiť so schválením okresného národného výboru obvodné komisie a zveriť im aj vykonávanie niektorých úloh.

(6) Všeobecné zásady pre zloženie a prácu komisií ustanoví Ministerstvo vnútra. Osobitné predpisy o zložení a práci jednotlivých komisií môžu vydať vecne príslušné ústredné úrady po dohode s Ministerstvom vnútra.

§ 16.

Rokovania.

(1) Miestny národný výbor sa schádza na plenárne zasadania najmenej raz za dva mesiace. Plenárne zasadania sú spravidla verejné. Plenárne zasadania musí sa mimoriadne svolať, ak sa uznesie na tom rada alebo ak to žiada aspoň štvrtina členov miestneho národného výboru a uvedie pritom predmet rokovania alebo ak nariadi tak okresný národný výbor.

(2) Schôdzky rady sa konajú aspoň dvakrát za mesiac a môžu byť neverejné.

(3) Schôdzky komisií sa konajú podľa potreby.

(4) Plenárne zasadania a zborové zložky sa môžu platne uznášať, ak je prítomná viac než polovica všetkých členov. Ak sa nesíde dostatočný počet členov, zvolá ich predsedajúci znovu na prejednanie toho istého programu; môžu sa potom platne uznášať za prítomnosti jednej tretiny všetkých členov.

(5) Plenárne zasadania a sborové složky sa uznášajú prostou väčšinou hlasov prítomných, pokiaľ osobitné predpisy neurčia vyššiu väčšinu.

(6) Podrobnejšie predpisy o rokovaní a o spôsobe práce miestneho národného výboru vydá Ministerstvo vnútra.

§ 17.

Sdružovanie.

(1) Miestne národné výbory sa môžu sdružiť súhlasnými uzneseniami svojich plenárnych zasadaní, ktoré schváli okresný národný výbor, na spoločné obstarávanie niektorých vecí alebo na sledovanie spoločných záujmov alebo na vykonávanie určitých úloh alebo služieb.

(2) Na ten istý účel môžu byť miestne národné výbory aj združené rozhodnutím krajského národného výboru.

(3) Pokiaľ niekoľko miestnych národných výborov používa spoločne jedného alebo niekoľkých zamestnancov na vykonávanie svojich úloh, platí, že boly na toto vykonávanie podľa odseku 2 sdružené.

(4) Podrobnosti o dobrovoľnom aj nútenom sdružovaní a o spoločnom používaní zamestnancov upraví Ministerstvo vnútra.

Diel 2.

Osobitné ustanovenia pre jednotlivé kategórie miestnych národných výborov.

§ 18.

Kategórie miestnych národných výborov.

(1) Miestne národné výbory sa delia na štyri kategórie. Zásadne patria miestne národné výbory

a) do prvej kategórie v obciach do 600 obyvateľov;

b) do druhej kategórie v obciach s počtom obyvateľov od 601 do 2000;

c) do tretej kategórie v obciach s počtom obyvateľov od 2001 do 6000;

d) do štvrtej kategórie v obciach s viac než 6000 obyvateľmi.

(2) Krajský národný výbor môže na návrh okresného národného výboru preradiť miestny národný výbor podľa hospodárskej skladby obce, povahy úloh miestneho národného výboru a podľa stavu a početnosti kádrov ľudovej správy v obci do vyššej alebo nižšej kategórie. Podrobnosti upraví Ministerstvo vnútra.

(3) Počet obyvateľov sa zisťuje podľa výsledku národného sčítania. Dokiaľ nebude výsledok známy, zistí sa podľa súpisu vykonaného v českých zemiach dňa 22. mája 1947 a na Slovensku podľa súpisu zo dňa 4. októbra 1946. V pochybnostiach rozhoduje krajský národný výbor.

§ 19.

Počet členov.

(1) Miestne národné výbory prvej kategórie majú 15 členov, druhej kategórie 24 členov, tretej kategórie 30 členov a štvrtej kategórie 36 členov.

(2) Krajský národný výbor môže výnimočne, pokiaľ je to potrebné vzhľadom na stav a početnosť kádrov ľudovej správy v obci, snížiť počet členov miestneho národného výboru v najmenších obciach prvej kategórie, avšak nie pod 9.

(3) Krajský národný výbor môže vzhľadom na stav a početnosť kádrov ľudovej správy v obci zvýšiť počet členov miestneho národného výboru, a to pri prvej kategórii najviac na 20, pri druhej kategórii najviac na 30, pri tretej kategórii najviac na 36 a pri štvrtej kategórii najviac na 48.

§ 20.

Počet členov rady.

(1) Rada miestneho národného výboru prvej kategórie má 5 členov, druhej kategórie 7 členov, tretej kategórie 9 členov a štvrtej kategórie 11 členov.

(2) Krajský národný výbor môže výnimočne, pokiaľ je to potrebné vzhľadom na stav a početnosť kádrov ľudovej správy v obci, znížiť počet členov rady pri miestnych národných výboroch prvej kategórie, avšak nie pod 3.

§ 21.

Počet námestníkov.

Predseda miestneho národného výboru prvej a druhej kategórie má jedného námestníka, tretej a štvrtej kategórie dvoch námestníkov.

§ 22.

Rozdelenie referátov.

(1) Pri miestnom národnom výbore prvej kategórie sa rozdeľujú referáty medzi päť referentov zásadne takto:

1. Predseda obstaráva práce referátu pre všeobecné vnútorné veci, plánovacieho referátu a bezpečnostného referátu.

2. Námestník predsedu obstaráva práce pôdohospodárskeho referátu.

3. Tretí referent vykonáva práce finančného referátu.

4. Štvrtý referent obstaráva práce referátu pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu, referátu práce a sociálnej starostlivosti a zdravotného referátu.

5. Piaty referent obstaráva práce hospodárskeho referátu, referátu pre vnútorný obchod a výživu a technického referátu.

(2) Pri miestnych národných výboroch druhej kategórie sa rozdeľujú referáty medzi sedem referentov zásadne takto:

1. Predseda obstaráva práce referátu pre všeobecné vnútorné veci, plánovacieho referátu a bezpečnostného referátu.

2. Námestník predsedu obstaráva práce pôdohospodárskeho referátu.

3. Tretí referent obstaráva práce finančného referátu.

4. Štvrtý referent obstaráva práce referátu pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu.

5. Piaty referent obstaráva práce referátu práce a sociálnej starostlivosti a zdravotného referátu.

6. Šiesty referent obstaráva práce hospodárskeho referátu a technického referátu.

7. Siedmy referent obstaráva práce referátu pre vnútorný obchod a výživu.

(3) Iné rozdelenie referátov, než je uvedené v odsekoch 1 a 2, je prípustné len so súhlasom okresného národného výboru.

(4) Pri miestnom národnom výbore tretej kategórie sa rozdeľujú referáty medzi deväť referentov podľa miestnych potrieb a podmienok; predseda obstaráva však práce referátu pre všeobecné vnútorné veci a spravidla aj práce plánovacieho referátu.

(5) Pri miestnom národnom výbore štvrtej kategórie je určený pre každý referát osobitný referent; predseda však obstaráva vždy práce referátu pre všeobecné vnútorné veci.

§ 23.

Spôsob rozhodovania rady a referentov.

(1) Rada miestneho národného výboru prvej a druhej kategórie rozhoduje zásadne vo sbore. So schválením okresného národného výboru môže však poveriť jednotlivých referentov, aby v jednotlivých druhoch prípadov rozhodovali alebo robili opatrenia v jej mene.

(2) Rada miestneho národného výboru tretej kategórie rozhoduje vo sbore, avšak môže sama poveriť referentov rozhodovacou právomocou, a to ako pre jednotlivé druhy prípadov, tak aj všeobecne pre odbor celého referátu alebo jeho časti. Referenti potom rozhodujú a robia opatrenia v mene rady.

(3) Rada miestneho národného výboru štvrtej kategórie rozhoduje zásadne prostredníctvom referentov. Referenti rozhodujú a robia opatrenia v mene rady v rozsahu svojich referátov vo všetkých veciach s výnimkou tých, ktoré toto nariadenie alebo iné predpisy vyhradzujú výslovne rade alebo predsedovi.

§ 24.

Poverovanie komisií rozhodovacou právomocou.

Rada miestneho národného výboru štvrtej kategórie môže výnimočne poveriť komisiu rozhodovacou právomocou v rozsahu, ktorý sama určí.

§ 25.

Dôverníci ľudovej správy.

(1) Dôverníkov ustanovia miestne národné výbory tretej a štvrtej kategórie. Podľa potreby môžu dôverníkov ustanoviť aj miestne národné výbory druhej kategórie.

(2) Dôverníkov určuje rada z osôb, ktoré sa dobrovoľne na túto prácu prihlásia, a to zpravidla na návrh zložiek Národného frontu (organizácií politických, odborových, družstevných, kultúrnych a telovýchovných a organizácie žien a mládeže).

(3) Ministerstvo vnútra vydá pokyny o úlohách, spôsobe práce a schôdzkach dôverníkov.

§ 26.

Miestny a obvodný tajomník.

(1) Pri všetkých miestnych národných výboroch tretej a štvrtej kategórie a pri tých miestnych národných výboroch druhej a prvej kategórie, ktoré určí krajský národný výbor, ustanoví miestny národný výbor na plenárnom zasadaní miestneho tajomníka; potvrdzuje ho predseda okresného národného výboru.

(2) Miestny tajomník je politickým a odborným pomocníkom a poradcom miestneho národného výboru, zvlášť jeho predsedu. Pomáha miestnemu národnému výboru najmä utužovať spojenie s ľudom, organizovať hovory s ľudom a sieť dôverníkov a rozvíjať činnosť komisií. Pomáha predsedovi pri výkone jeho pôsobnosti a zastupuje ho v jeho funkcii služobného predstaveného zamestnancov. Všetci zamestnanci miestneho národného výboru sú podriadení miestnemu tajomníkovi.

(3) Miestny tajomník je zamestnancom miestneho národného výboru.

(4) Miestny tajomník je povinný byť prítomný na plenárnych zasadaniach miestneho národného výboru a zúčastniť sa na schôdzkach rady.

(5) Pri miestnych národných výboroch, pri ktorých nebude ustanovený miestny tajomník, je politickým a odborným pomocníkom a poradcom miestneho národného výboru obvodný tajomník.


Časť III.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 27.

(1) V čase, dokiaľ nebudú miestne národné výbory zvolené vo voľbách, vymenúvajú ich členov okresné národné výbory na návrh miestneho alebo okresného akčného výboru Národného frontu. Zmena v složení má byť spravidla prejednaná s občianstvom na verejnej schôdzke.

(2) Dokiaľ spôsob odvolania členov miestneho národného výboru nebude upravený zákonom, odvoláva členov miestneho národného výboru okresný národný výbor na návrh miestneho alebo okresného akčného výboru Národného frontu.

§ 28.

Opatrenia, vykonané na prípravu novej organizácie miestnych národných výborov pred účinnosťou tohto nariadenia sú platné, pokiaľ sú vo zhode s jeho ustanoveniami.

§ 29.

Až do novej úpravy pracovných a platových pomerov štátnych zamestnancov zostávajú nedotknuté doterajšie predpisy o zamestnancoch miestnych národných výborov, pokiaľ neodporujú ustanoveniam tohto nariadenia.

§ 30.

Platnosť strácajú všetky predpisy, ktoré odporujú tomuto nariadeniu alebo ktoré ním boly nahradené, najmä predpisy o vnútornej organizácii miestnych národných výborov.

§ 31.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.