Nariadenie vlády č. 297/1948 Zb.Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

OBSAH