Vyhláška č. 422/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-422
Platnosť od 23.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022
Aktuálne znenie 01.01.2022

422

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. októbra 2021,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z., vyhlášky č. 266/2014 Z. z. a vyhlášky č. 109/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:

„1109 – daň z pridanej hodnoty zaplatená odberateľom za dodávateľa,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Igor Matovič v. r.