Zákon č. 418/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-418
Platnosť od 19.11.2021
Účinnosť od 01.05.2022 (za 3 mesiace)
Znenie 01.05.2022

418

ZÁKON

z 20. októbra 2021,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 331/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka podľa osobitného predpisu17) na základe rozhodnutia súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu podľa osobitného predpisu17a) uskutoční po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka s rodičmi informatívny pohovor v ustanovenej lehote a s ustanovenými náležitosťami. Pohovor podľa prvej vety sa uskutočňuje s obidvomi rodičmi alebo s každým rodičom osobitne. V pozvánke na informatívny pohovor podľa prvej vety orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poučí rodiča o možnosti rozhodnúť sa pre spoločný informatívny pohovor alebo osobitný informatívny pohovor. Ak sa rodič nerozhodol pre spoločný informatívny pohovor, informatívny pohovor sa uskutoční s každým rodičom osobitne; rozhodnutie rodiča pre osobitný informatívny pohovor alebo rozhodnutie rodiča nezúčastniť sa informatívneho pohovoru nemá vplyv na posudzovanie jeho spôsobilosti osobne vychovávať dieťa alebo mu nemôže byť inak na ťarchu.“.

2. § 97 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

w) lehotu na vykonanie informatívneho pohovoru, náležitosti a podrobnosti informatívneho pohovoru podľa § 20 ods. 3.“.

3. Za § 100ab sa vkladá § 100ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠100ac

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2022

Ustanovenie § 20 ods. 3 sa nevzťahuje na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý bol ustanovený do funkcie kolízneho opatrovníka do 30. apríla 2022.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.