Oznámenie č. 401/2021 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. októbra 2021 č. 11/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-401
Platnosť od 10.11.2021
Účinnosť od 10.11.2021
Aktuálne znenie 10.11.2021

401

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 14 písm. c) až e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. októbra 2021 č. 11/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu opatrenia je ustanovenie novej prílohy k opatreniu, ktorá nahradí súčasnú prílohu č. 4 opatrenia. Na základe novo ustanoveného vzoru budú banky uverejňovať informácie o výške vlastného kapitálu, celkového kapitálu, kapitálových podieloch a ukazovateli finančnej páky, v súlade s požiadavkami na uverejňovanie informácií uvedenými v ôsmej časti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) v čiastke č. 35/2021 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.