Oznámenie č. 385/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prístupe Kostariky k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-385
Platnosť od 22.10.2021
Účinnosť od 22.10.2021
Aktuálne znenie 22.10.2021

385

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Kostarika sa s účinnosťou od 1. augusta 2021 stala zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.).

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení (príloha oznámenia č. 344/2002 Z. z.) sa dopĺňa takto:

„Kostarika

a) Dohovor pre Kostariku nadobudol platnosť 1. augusta 2021.

b) Listina o prístupe Kostariky neobsahuje žiadne vyhlásenia a výhrady.

c) Podľa článku 29 dohovoru Kostarika určila ústredný orgán

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, National Children’s Board.“.