Oznámenie č. 383/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-383
Platnosť od 22.10.2021
Účinnosť od 22.10.2021
Aktuálne znenie 22.10.2021

383

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. októbra 2018 bol v Kyjeve podpísaný Protokol o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 111/2006 Z. z.).

Listina o schválení bola uložená u depozitára, ktorým je vláda Ukrajiny, 29. decembra 2018. Protokol nadobudol platnosť 1. januára 2020 v súlade s článkom 21 Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.