Oznámenie č. 382/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-382
Platnosť od 22.10.2021
Účinnosť od 22.10.2021
Aktuálne znenie 22.10.2021

382

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 26. apríla 2021 a 17. mája 2021 bola dňom 1. júla 2021 ukončená platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií (oznámenie č. 646/1992 Zb.) a Protokolu k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií.

Dňom ukončenia platnosti dohody zanikajú ustanovenia dohody vo vzťahu k investíciám uskutočneným počas jej platnosti.