Vyhláška č. 377/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-377
Platnosť od 20.10.2021
Účinnosť od 31.12.2021
Aktuálne znenie 31.12.2021

377

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 13. októbra 2021,

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Poradové číslo vekovej skupinyVeková skupina poistencovPoistenci, za ktorých platiteľom
poistného nie je štát
Poistenci, za ktorých platiteľom
poistného je štát
xxIRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i) **IRM(i) **
1.od 0 do 1 roka1,89211,8701
2.od 2 do 4 rokov0,26320,3034
3.od 5 do 9 rokov0,21650,2373
4.od 10 do 14 rokov0,28160,2829
5.od 15 do 19 rokov0,29450,15040,31390,2624
6.od 20 do 24 rokov0,30410,18620,37170,2319
7.od 25 do 29 rokov0,36950,20700,58930,3458
8.od 30 do 34 rokov0,36220,20960,61250,5227
9.od 35 do 39 rokov0,31520,22450,52860,6276
10.od 40 do 44 rokov0,31610,23970,57530,7031
11.od 45 do 49 rokov0,32120,27010,80340,8790
12.od 50 do 54 rokov0,34700,31460,89931,1094
13.od 55 do 59 rokov0,35720,36700,90111,2624
14.od 60 do 64 rokov0,39770,43880,67111,0353
15.od 65 do 69 rokov0,49480,72500,67990,9749
16.od 70 do 74 rokov0,67610,88940,76331,1076
17.od 75 do 79 rokov0,66651,32860,84221,2781
18.od 80 rokov0,78401,03200,92461,1666

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.

** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

§ 2

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

ČísloKódNázovIndex rizika nákladov
1.AUTAutoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou1,5750
2.CFPCystická fibróza a/alebo ochorenia exokrinnej funkcie pankreasu14,3946
3.CNSOchorenie mozgu a miechy2,6076
4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma0,7686
5.DM1Diabetes typu I1,2095
6.DMHDiabetes s hypertenziou0,3247
7.HEMHemofília63,3670
8.HORHormonálna onkoliečba0,9758
9.KVSSrdcové a cievne choroby0,5706
10.ONKMalignity7,6542
11.PAHPrimárna pľúcna hypertenzia32,3492
12.RENRenálne zlyhanie17,1914
13.SSASpinálna svalová atrofia283,1508

§ 3

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

§ 4

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022 sa pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Číslo viacročnej nákladovej skupinyIndex rizika nákladov
10
20,3030
30,8310
41,2026
51,7703
62,9118
75,4842
815,1633

§ 5

Ak poistenec spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých viacročných nákladových skupín, zaraďuje sa do viacročnej nákladovej skupiny s najvyšším indexom rizika nákladov.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.


Vladimír Lengvarský v. r.