Vyhláška č. 376/2021 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-376
Platnosť od 20.10.2021
Účinnosť od 20.10.2021
Aktuálne znenie 20.10.2021

376

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 13. októbra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. b) až e), g), h) a i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) a v § 11 ods. 1 a 7 sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“.

2. V § 6 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

(2) Cenová regulácia prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu pre vstupné body, ktoré sú prepojovacími bodmi,26a) sa vykonáva v súlade s osobitným predpisom.26b)

(3) Cenová regulácia prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu pre výstupné body, ktoré sú prepojovacími bodmi,26a) sa vykonáva v súlade s osobitným predpisom.26b)

(4) Cenová regulácia prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu pre iné prepojovacie body ako prepojovacie body uvedené v odsekoch 2 a 3 sa vykonáva podľa § 3 písm. e) a v súlade s osobitným predpisom.26b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

26a) Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (Ú. v. EÚ, L 72, 17. 3. 2017).

26b) Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (Ú. v. EÚ, L 72, 17. 3. 2017).“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 5 až 7.

3. V § 7 odsek 6 znie:

(6) Cena na vstupnom bode alebo na výstupnom bode, ktorý nie je prepojovacím bodom podľa § 6 ods. 2 a 3, sa určuje alebo schvaľuje úpravou referenčnej ceny26b) na základe porovnania cien za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na rok t primerane zohľadňujúc výsledky porovnania cien z analýzy vo forme taríf za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu.“.

4. V § 8 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „určených podľa osobitného predpisu,26b)“.

5. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ustanovenia odsekov 4 až 12 sa vzťahujú na iné prepojovacie body ako prepojovacie body uvedené v § 6 ods. 2 a 3.“.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako 4 až 12.

6. V § 10 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak regulovaný subjekt v predchádzajúcom regulačnom období nevykonával distribúciu plynu, pri určení cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa použijú plánované prevádzkové náklady na rok t.“.

7. V § 10 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak regulovaný subjekt v predchádzajúcom regulačnom období nevykonával distribúciu plynu, pri určení cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa použijú plánované prevádzkové náklady na rok t.“.

8. V § 11 ods. 1 vzorec na výpočet PCDt znie:

“.

9. V § 11 ods. 1 definícia veličiny IMDSt-2 znie:

„IMDSt-2 je index miery využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu na základe využitia dosiahnutých disponibilných zdrojov regulovaného subjektu za rok t-2 na obnovu a rozvoj siete v intervale 0 až 1,04;
IMDSt-2 sa určí podľa vzorca

pričom, ak je výsledok podielu

vyšší alebo sa rovná 0,8, tak IMDSt-2 = 1,04,

menší ako 0,8 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,7, tak IMDSt-2 = 1,03,

menší ako 0,7 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,6, tak IMDSt-2 = 1,02,

menší ako 0,6 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,5, tak IMDSt-2 = 1,01,

menší ako 0,5 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,4, tak IMDSt-2 = 1,00,

menší ako 0,4 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,3, tak IMDSt-2 = 0,99,

menší ako 0,3 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,2, tak IMDSt-2 = 0,98,

menší ako 0,2 a zároveň vyšší alebo sa rovná 0,1, tak IMDSt-2 = 0,97,

menší ako 0,1, tak IMDSt-2 = 0,96,

kde

INVt-2 je skutočná hodnota investícií do distribučnej siete v eurách vzťahujúca sa k majetku zaradenému do hodnoty regulačnej bázy aktív používanému výhradne na regulovanú činnosť v roku t-2,

DispZdrt-2 je hodnota schválených alebo určených regulačných odpisov regulovaného subjektu v eurách na základe hodnoty regulovanej bázy aktív regulovaného subjektu RAB nevyhnutne využívaných na výkon regulovanej činnosti k 31. decembru 2015, zohľadňujúc dobu technickej životnosti aktív podľa prílohy č. 12 v roku t-2,“.

10. Pod označenie § 15 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Dodávka plynu odberateľom plynu v domácnosti“.

11. V § 15 odsek 1 znie:

(1) Cenová regulácia dodávky plynu zraniteľným odberateľom plynu, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, sa vzťahuje na dodávateľa plynu, ktorý dodáva plyn odberateľom plynu v domácnosti v roku t“.

12. V § 15 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „odberateľom“ vkladá čiarka a slová „ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti,“.

13. V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „odberateľmi“ vkladá čiarka a slová „ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti,“.

14. V nadpise § 16 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti“.

15. V § 16 ods. 1 sa za slovo „odberateľom“ vkladá čiarka a slová „ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti,“.

16. V § 16 ods. 1 definícia veličiny CENCG,t znie:

„CENCG,t je aritmetický priemer denných cien s dodaním v roku t burzy EEX (European Energy Exchange) zverejnených na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data, v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars, produktu NCG Calendar + X v eurách na megawatthodinu za obdobie od 1. októbra roku t-2 do 30. septembra roku t-1, pričom X je 2 pre každý deň tohto obdobia v roku t-2 okrem posledných dvoch dní roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze, a X je 1 pre každý deň tohto obdobia v roku t-1 a posledné dva dni roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze.“.

17. V § 16 ods. 1 definícia veličiny CPZt znie:

„CPZt je najvyššia miera primeraného zisku, ktorý je možné zahrnúť do maximálnej ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, a ktorého hodnota je 10 % z CKPt, maximálne však 2 eurá za 1 megawatthodinu.“.

18. V § 16 ods. 2 sa slová „vo výške 1 euro“ nahrádzajú slovami „vo výške 1,10 eura“ a za slová „odberateľov plynu“ sa vkladajú slová „v domácnosti“.

19. V § 16 odsek 3 znie:

(3) Ak je odberné miesto zraniteľného odberateľa plynu, ktorým je odberateľ plynu v domácnosti, pripojené do distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov plynu, k maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa príslušných taríf za distribúciu plynu, pričom cena za prístup do distribučnej siete prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za prístup do distribučnej siete pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území, vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu. Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, sa vypočíta podľa vzorca

CPSt =[ PNt × (PDPKZO,t /PDPKt) ] / QZO,t ,

kde

PNt sú plánované náklady za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území na rok t podľa cenového rozhodnutia úradu,

PDPKZO,t je plánovaná objednaná denná prepravná kapacita pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, na vymedzenom území na rok t,

PDPKt je plánovaná objednaná denná prepravná kapacita pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území na rok t,

QZO,t je plánované množstvo dodaného plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, na rok t.“.

20. V § 16 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

(4) Ak je odberné miesto zraniteľného odberateľa plynu, ktorým je odberateľ plynu v domácnosti, pripojené do distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov plynu a dodávateľ plynu nemá uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, ktorá by zabezpečovala pokrytie požadovanej prepravy plynu na zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých jeho zraniteľných odberateľov plynu, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, samostatným objednaním prepravnej kapacity a z tohto dôvodu nevie vyčísliť celkové náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu na zabezpečenie dodávky plynu zraniteľným odberateľom plynu, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, a ak v zmluve o nákupe plynu pre týchto odberateľov nie je možné vyčleniť náklady za prístup do prepravnej siete a prepravy plynu, k maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta, okrem ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu aj cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CPSt = PNt / QPOt ,

kde

CPSt je cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, v eurách na megawatthodinu,

PNt sú plánované ročné náklady dodávateľa plynu v eurách za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, na vymedzenom území na rok t, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

PNt = [(EUS1t + EUS2t) × DMMDOMt] + (CENCG,t × FG × QPOt) + (NPt × DMMDOMt × 365),

kde

EUS1t je cena tarify v tarifnej skupine Ten1 prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. na vstupnom bode „Veľké Kapušany“ pre rok t podľa cenového rozhodnutia úradu vo výške 168,82 eura na MWh/d,

EUS2t je cena tarify v tarifnej skupine Tex1 prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. na výstupnom bode „Domáci bod“ pre rok t podľa cenového rozhodnutia úradu vo výške 86,08 eura na MWh/d,

CENCG,t je aritmetický priemer denných cien burzy EEX, navýšený o koeficient kspd podľa odseku 1, najviac vo výške 20,89 eura na megawatthodinu,

FG je náklad na plyn na prevádzkové účely prepravnej siete pre vstupný bod „Veľké Kapušany“ a výstupný bod „Domáci bod“ určený podľa cenového rozhodnutia úradu vo výške 0,6 %,

NPt je výška neutralizačného poplatku uplatňovaného pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, podľa cenového rozhodnutia úradu pre rok t,

DMMDOMt je plánovaná denná maximálna spotreba zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnostiach, v megawatthodinách, ktorá zohľadňuje plánované množstvo dodaného plynu v roku t a koeficient vplyvu typového diagramu a počasia, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

DMMDOMt = QPOt × KfXt,

kde

KfXt je koeficient vplyvu typového diagramu a výkyvu počasia, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

KfXt = MaxTDDDOMt × KfPoc,

kde

MaxTDDDOMt je denná maximálna hodnota typových diagramov „domo1“ pre tarifnú skupinu 1 a „domo3“ pre tarifné skupiny 2 až 6 za posledných 8 rokov vrátane roku t vyjadrená v percentách, zverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. vo výške 0,47 % pre tarifnú skupinu 1 a vo výške 0,74 % pre tarifné skupiny 2 až 6 podľa § 15 ods. 3,

KfPoc je koeficient na zohľadnenie výkyvov chladného počasia na dennú spotrebu plynu zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, pričom hodnota sa určuje ako najvyššia hodnota vykonanej korekcie normálového typového diagramu dodávky, ktorú prevádzkovateľ siete vykoná v súvislosti so zmenou reálnej vonkajšej teploty voči pôvodnej meteorologickej predpovedi, a to za obdobie 8 rokov vo výške 1,6 pre tarifnú skupinu 1 a vo výške 1,45 pre tarifné skupiny 2 až 6 podľa § 15 ods. 3,

QPOt je plánované množstvo dodaného plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, na rok t v megawatthodinách.

(5) Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu CPSt pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, podľa odseku 4 sa určí osobitne pre tarifnú skupinu 1 a osobitne pre tarifné skupiny 2 až 6. Maximálna cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre tarifu podľa § 15 ods. 3 písm. a) je 2,03 eura na megawatthodinu a pre tarify podľa § 15 ods. 3 písm. b) až f) je 2,86 eura na megawatthodinu.

(6) Ak sa zmení cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, v priebehu roka, ustanovenia odsekov 4 a 5 sa pri výpočte ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúcej pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, použijú primerane.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.

21. V § 16 odsek 7 znie:

(7) Ak je dodávka plynu zabezpečovaná prostredníctvom distribúcie plynu cez viacero nadväzujúcich distribučných sietí, k maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa cenových rozhodnutí úradu pre prevádzkovateľov týchto distribučných sietí a podľa uzatvorených zmlúv o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu a zmlúv o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu. Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, sa vypočíta podľa vzorca

CPSt =[ PNt × (PDPKZO,t /PDPKt) ] / QZO,t ,

kde

PNt sú plánované náklady za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území na rok t podľa cenového rozhodnutia úradu,

PDPKZO,t je plánovaná objednaná denná prepravná kapacita pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, na vymedzenom území na rok t,

PDPKt je plánovaná objednaná denná prepravná kapacita pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území na rok t,

QZO,t je plánované množstvo dodaného plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, na rok t.“.

22. § 16 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:

(8) Ak dodávateľ plynu pri dodávke plynu, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom distribúcie plynu cez viacero distribučných sietí, nemá uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, ktorá by zabezpečovala pokrytie požadovanej prepravy plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých jeho zraniteľných odberateľov plynu, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, samostatným objednaním prepravnej kapacity a z tohto dôvodu nevie vyčísliť celkové náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zabezpečenie dodávky plynu zraniteľným odberateľom plynu, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, a ak v zmluve o nákupe plynu pre týchto odberateľov nie je možné vyčleniť náklady za prístup do prepravnej siete a prepravy plynu, k maximálnym cenám sa dodávateľom plynu pripočíta okrem ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu vypočítanej podľa odseku 11 aj cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

CPSt = PNt / QPOt ,

kde

CPSt je cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, v eurách na megawatthodinu,

PNt sú plánované ročné náklady dodávateľa plynu v eurách za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, na vymedzenom území na rok t, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

PNt = [(EUS1t + EUS2t) × DMMDOMt] + (CENCG,t × FG × QPOt) + (NPt × DMMDOMt × 365),

kde

EUS1t je cena tarify v tarifnej skupine Ten1 prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. na vstupnom bode „Veľké Kapušany“ pre rok t podľa cenového rozhodnutia úradu, vo výške 168,82 eura na MWh/d,

EUS2t je cena tarify v tarifnej skupine Tex1 prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. na výstupnom bode „Domáci bod“ pre rok t podľa cenového rozhodnutia úradu, vo výške 86,08 eura na MWh/d,

CENCG,t je aritmetický priemer denných cien burzy EEX, navýšený o koeficient kspd podľa odseku 1 najviac vo výške 20,89 eura na megawatthodinu,

FG je náklad na plyn na prevádzkové účely prepravnej siete pre vstupný bod „Veľké Kapušany“ a výstupný bod „Domáci bod“, určený podľa cenového rozhodnutia úradu vo výške 0,6 %,

NPt je výška neutralizačného poplatku uplatňovaného pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, podľa cenového rozhodnutia úradu pre rok t,

DMMDOMt je plánovaná denná maximálna spotreba zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, v megawatthodinách, ktorá zohľadňuje plánované množstvo dodaného plynu v roku t a koeficient vplyvu typového diagramu a počasia, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

DMMDOMt = QPOt × KfXt,

kde

KfXt je koeficient vplyvu typového diagramu a výkyvu počasia, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

KfXt = MaxTDDDOMt × KfPoc,

kde

MaxTDDDOMt je denná maximálna hodnota typových diagramov „domo1“ pre tarifnú skupinu 1 a „domo3“ pre tarifné skupiny 2 až 6 za posledných 8 rokov vrátane roku t vyjadrená v percentách, zverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. vo výške 0,47 % pre tarifnú skupinu 1 a vo výške 0,74 % pre tarifné skupiny 2 až 6 podľa § 15 ods. 3,

KfPoc je koeficient na zohľadnenie výkyvov chladného počasia na dennú spotrebu plynu zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, pričom hodnota sa určuje ako najvyššia hodnota vykonanej korekcie normálového typového diagramu dodávky, ktorú prevádzkovateľ siete vykoná v súvislosti so zmenou reálnej vonkajšej teploty voči pôvodnej meteorologickej predpovedi, a to za obdobie 8 rokov vo výške 1,6 pre tarifnú skupinu 1 a vo výške 1,45 pre tarifné skupiny 2 až 6 podľa § 15 ods. 3.

QPOt je plánované množstvo dodaného plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, na rok t v megawatthodinách.

(9) Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu CPSt pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, podľa odseku 8 sa určí osobitne pre tarifnú skupinu 1 a osobitne pre tarifné skupiny 2 až 6. Maximálna cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre tarifu podľa § 15 ods. 3 písm. a) je 2,03 eura na megawatthodinu a pre tarify podľa § 15 ods. 3 písm. b) až f) je 2,86 eura na megawatthodinu.

(10) Ak sa má zmeniť cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, v priebehu roka, ustanovenia odsekov 8 a 9 sa pri výpočte ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúcej pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, použijú primerane.

(11) Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, sa vypočíta podľa vzorca

CDSt = ( PNt /Qent,t) / QZO,t ,

kde

PNt sú plánované náklady za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území na rok t podľa cenového rozhodnutia úradu na vstupe do nadväzujúcej distribučnej siete, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov plynu,

Qent,t je celkové plánované množstvo vstupujúce do nadväzujúcej distribučnej siete, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov plynu,

QZO,t je plánované množstvo dodaného plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia plynu v domácnosti, na rok t.“.

23. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Dodávka plynu malým podnikom

(1) Cenová regulácia dodávky plynu sa vzťahuje na dodávateľa plynu, ktorý dodáva plyn zraniteľným odberateľom plynu, ktorí sú malými podnikmi, v roku t. Malý podnik je koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu za všetky jeho odberné miesta najviac 100 000 kWh za rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa na účely tejto vyhlášky rozumie rok t-2.

(2) Zraniteľní odberatelia plynu, ktorí sú malými podnikmi, sa zaradia do tarifných skupín určených na základe odberných pásiem zohľadňujúcich predpokladané ročné množstvo odobratého plynu podľa zaradenia do príslušných distribučných taríf v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) až f). Maximálna cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom plynu, ktorí sú malými podnikmi, podľa odseku 3 sa skladá z dvoch zložiek, a to z fixnej maximálnej mesačnej sadzby a z maximálnej sadzby za odobratý plyn. Fixná maximálna mesačná sadzba obsahuje náklady dodávateľa plynu podľa odseku 3 písm. b) v eurách na odberné miesto odberateľa plynu za mesiac. Maximálna cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom plynu, ktorí sú malými podnikmi, na rok t sa navrhuje tak, že vážený priemer maximálnych sadzieb za odobratý plyn neprekročí maximálnu cenu za odobratý plyn na rok t, vypočítanú ako súčet nákladov podľa odseku 3 písm. a) a primeraného zisku podľa odseku 3 písm. c).

(3) Maximálna cena za dodávku plynu zraniteľným odberateľom plynu, ktorí sú malými podnikmi, sa skladá z

a) nákladov na nákup plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

CDOMPt = CENCG,t + ksmp,

kde

CENCG,t je aritmetický priemer denných cien s dodaním v roku t burzy EEX (European Energy Exchange) zverejnených na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data, v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars, produktu NCG Calendar + X v eurách na megawatthodinu za obdobie od 1. októbra roku t-2 do 30. septembra roku t-1, pričom X je 2 pre každý deň tohto obdobia v roku t-2 okrem posledných dvoch dní roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze, a X je 1 pre každý deň tohto obdobia v roku t-1 a posledné dva dni roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze,

ksmp je koeficient korigujúci rozdiel medzi cenou CENCG,t a diagramom dodávky plynu zraniteľným odberateľom plynu, ktorí sú malými podnikmi, ktorý zohľadňuje medzinárodnú prepravu plynu na územie Slovenskej republiky určený vo výške 1,25 eura na megawatthodinu,

b) nákladov dodávateľa plynu nevyhnutne vynaložených na zabezpečenie regulovanej činnosti dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, určených podľa § 4 ods. 1 v eurách na odberné miesto za mesiac pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi a sú zaradení v tarifných skupinách podľa § 9 ods. 3 písm. d) až f); pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi a sú zaradení v tarifných skupinách podľa § 9 ods. 3 písm. a) až c), sú náklady dodávateľa plynu na zabezpečenie regulovanej činnosti dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, najviac vo výške 1,10 eura na odberné miesto za mesiac,

c) primeraného zisku z dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, ktorého hodnota je 10 % z nákladov na nákup plynu podľa písmena a), maximálne však 2 eurá za 1 megawatthodinu.

(4) Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom, ktorými sú malé podniky, sú

a) ceny za dodávku plynu podľa odsekov 2 a 3 vrátane podmienok pridelenia jednotlivého druhu tarify a podmienok finančného vysporiadania záväzkov dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu vyplývajúcich z vyúčtovania dodávky plynu,

b) údaje potrebné na preverenie cien za dodávku plynu, najmä predpokladané množstvo dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách množstva plynu a počet odberných miest,

c) vyplnené tabuľky podľa príloh č. 14 až 17,

d) maximálna cena za dodávku plynu vypočítaná podľa odsekov 2 a 3,

e) iné podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny.

(5) Ak je odberné miesto zraniteľného odberateľa plynu, ktorým je malý podnik, pripojené do distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov plynu, k maximálnej cene vypočítanej podľa odsekov 2 a 3 sa pripočítajú

a) cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, v súlade s uzatvorenou samostatnou zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu a výškou zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity dodávateľa plynu a cenami uvedenými v zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu podľa príslušného cenového rozhodnutia úradu pre prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, vypočítaná podľa odseku 6; ak dodávateľ plynu nemá uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, ktorá by zabezpečovala pokrytie požadovanej prepravy plynu pre zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých jeho zraniteľných odberateľov plynu, ktorými sú malé podniky, samostatným objednaním prepravnej kapacity a z tohto dôvodu nevie vyčísliť celkové náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zabezpečenie dodávky plynu zraniteľným odberateľom plynu, ktorými sú malé podniky, a ak v zmluve o nákupe plynu pre týchto odberateľov nie je možné vyčleniť náklady za prístup do prepravnej siete a prepravy plynu, cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, sa vypočíta podľa odseku 7,

b) náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, v súlade s cenami uvedenými v príslušnom cenovom rozhodnutí úradu pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, pričom cena za prístup do distribučnej siete prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za prístup do distribučnej siete pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území, vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu,

c) náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, v súlade s výškou zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacity a s cenami uvedenými v zmluve o uskladňovaní plynu, pričom cena za uskladňovanie plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, zohľadňuje výšku ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu za uskladňovanie plynu pre všetkých odberateľov plynu vypočítaných na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu a plánovaného množstva dodaného plynu.

(6) Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, sa vypočíta podľa vzorca

CPSt =[ PNt × (PDPKMP,t /PDPKt) ] / QMP,t ,

kde

PNt sú plánované náklady za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území na rok t podľa cenového rozhodnutia úradu,

PDPKMP,t je plánovaná objednaná denná prepravná kapacita pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, na vymedzenom území na rok t,

PDPKt je plánovaná objednaná denná prepravná kapacita pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území na rok t,

QMP,t je plánované množstvo dodaného plynu zraniteľným odberateľom plynu, ktorí sú malými podnikmi, na rok t.

(7) Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, sa vypočíta podľa vzorca

CPSt = PNt / QPOt ,

kde

CPSt je cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúca pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, v eurách na megawatthodinu,

PNt sú plánované ročné náklady dodávateľa plynu v eurách za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, na vymedzenom území na rok t, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca

PNt = [(EUS1t + EUS2t) × DMMDOMt] + (CENCG,t × FG × QPOt) + (NPt × DMMDOMt × 365),

kde

EUS1t je cena tarify v tarifnej skupine Ten1 prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. na vstupnom bode „Veľké Kapušany“ pre rok t podľa cenového rozhodnutia úradu vo výške 168,82 eura na MWh/d,

EUS2t je cena tarify v tarifnej skupine Tex1 prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. na výstupnom bode „Domáci bod“ pre rok t podľa cenového rozhodnutia úradu vo výške 86,08 eura na MWh/d,

CENCG,t je aritmetický priemer denných cien burzy EEX, navýšený o koeficient kspd podľa odseku 1 najviac vo výške 20,89 eura na megawatthodinu,

FG je náklad na plyn na prevádzkové účely prepravnej siete pre vstupný bod „Veľké Kapušany“ a výstupný bod „Domáci bod“, určený podľa cenového rozhodnutia úradu vo výške 0,6 %,

NPt je výška neutralizačného poplatku uplatňovaného pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, podľa cenového rozhodnutia úradu pre rok t,

DMMDOMt je plánovaná denná maximálna spotreba zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, v megawatthodinách, ktorá zohľadňuje plánované množstvo dodaného plynu v roku t a koeficient vplyvu typového diagramu a počasia, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

DMMDOMt = QPOt × KfXt,

kde

KfXt je koeficient vplyvu typového diagramu a výkyvu počasia, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

KfXt = MaxTDDDOMt × KfPoc,

kde

MaxTDDDOMt je denná maximálna hodnota typových diagramov „domo1“ pre tarifnú skupinu 1 a „domo3“ pre tarifné skupiny 2 až 6 za posledných 8 rokov, vrátane roku t vyjadrená v percentách, zverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. vo výške 0,47 % pre tarifnú skupinu 1 a vo výške 0,74 % pre tarifné skupiny 2 až 6 podľa § 9 ods. 3,

KfPoc je koeficient na zohľadnenie výkyvov chladného počasia na dennú spotrebu plynu zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, pričom hodnota sa určuje ako najvyššia hodnota vykonanej korekcie normálového typového diagramu dodávky, ktorú prevádzkovateľ siete vykoná v súvislosti so zmenou reálnej vonkajšej teploty voči pôvodnej meteorologickej predpovedi, a to za obdobie 8 rokov vo výške 1,6 pre tarifnú skupinu 1 a vo výške 1,45 pre tarifné skupiny 2 až 6 podľa § 9 ods. 3,

QPOt je plánované množstvo dodaného plynu zraniteľným odberateľom plynu, ktorí sú malými podnikmi, na rok t v megawatthodinách.

(8) Cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu CPSt pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, sa určí osobitne pre tarifnú skupinu 1 a osobitne pre tarifné skupiny 2 až 6. Maximálna cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre tarifnú skupinu 1 podľa § 9 ods. 3 písm. a) je 2,03 eura za megawatthodinu a pre tarifné skupiny 2 až 6 podľa § 95 ods. 3 písm. b) až f) je 2,86 eura na megawatthodinu.

(9) Ak sa má zmeniť cena za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, v priebehu roka, ustanovenia odsekov 7 a 8 sa pri výpočte ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu prislúchajúcej pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, použijú primerane.

(10) Pri dostatočnej zmluvne dohodnutej uskladňovacej kapacite dodávateľa plynu u prevádzkovateľa zásobníka pokrývajúcej dodatočnú požiadavku na uskladňovaciu kapacitu sa náklady na uskladňovanie plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, určia podľa výšky ich podielu na celkových nákladoch dodávateľa plynu na uskladňovanie plynu pre všetkých odberateľov plynu na základe plánovaných denných maximálnych množstiev plynu odberateľov plynu.

(11) Ak je dodávka plynu zabezpečovaná prostredníctvom distribúcie plynu cez viacero nadväzujúcich distribučných sietí, k maximálnej cene podľa odsekov 2 a 3 sa dodávateľom plynu pripočíta podľa cenového rozhodnutia úradu na rok t cena za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu podľa odseku 5 písm. a) a cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu podľa cenových rozhodnutí úradu pre prevádzkovateľov týchto distribučných sietí a podľa uzatvorených zmlúv o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu a ak je to potrebné, aj náklady prislúchajúce pre zraniteľných odberateľov plynu, ktorí sú malými podnikmi, podľa odseku 5 písm. c).“.

24. V § 17 ods. 4 písm. a) definícia veličiny CENCG,t znie:

„CENCG,t je vážený priemer produktov Month platných pre obdobie, na ktoré sa určuje cena za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie v tomto režime, vyjadrená v eurách na jednotku množstva plynu, pričom tieto ceny sú zverejnené na webovom sídle www.powernext.com/futures-market-data v časti All contracts, Settlement prices on Months and Quarters,“.

25. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. októbra 2021

(1) Podľa úprav účinných od 20. októbra 2021 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2022.

(2) Ak v konaní o cenovej regulácii nie je schválená cena na rok 2022 do 31. decembra 2021, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2022 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2021; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.“.

26. Prílohy č. 14 až 17 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 14 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

Údaje dodávateľa plynu o dodávke plynu všetkým odberateľom plynu

Príloha č. 15 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

Údaje o dodávke plynu zraniteľným odberateľom

Príloha č. 16 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

Údaje o nákupe plynu pre všetkých odberateľov plynu

Príloha č. 17 k vyhláške č. 223/2016 Z. z.

Údaje o spoločných nákladoch dodávateľa plynu zraniteľným odberateľom

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. októbra 2021.


Andrej Juris v. r.