Nariadenie vlády č. 32/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-32
Platnosť od 29.01.2021
Účinnosť od 01.02.2021
Aktuálne znenie 01.02.2021

32

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. januára 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 13/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak § 10b neustanovuje inak“.

2. Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10b

Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2021 do 1. februára 2023

Poskytovateľ Nemocničná a. s., Nemocnica Malacky sa od 1. februára 2021 do 1. februára 2023 považuje za zaradeného do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu; ustanovenia § 6 ods. 1 až 4 sa nepoužijú.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2021.


Igor Matovič v. r.