Oznámenie č. 295/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júla 2021 č. 13660-2021-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-295
Platnosť od 23.07.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2021 okrem úpravy, ktorou sa ustanovuje, že najmenej jeden člen terapeutického tímu v psychiatrickom stacionári má byť odborne spôsobilý na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2027.

Pôvodný predpis 23.07.2021

295

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 7. júla 2021 č. 13660-2021-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

Prijatím opatrenia sa stanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie psychiatrických stacionárov na základe reformy starostlivosti o duševné zdravie a na základe podnetov z aplikačnej praxe. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie sa upravujú vzhľadom na špecifikovanú cieľovú skupinu prijímateľov tak, aby zohľadňovali dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v psychiatrických stacionároch.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2021 okrem úpravy, ktorou sa ustanovuje, že najmenej jeden člen terapeutického tímu v psychiatrickom stacionári má byť odborne spôsobilý na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2027.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 16 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk