Zákon č. 282/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-282
Platnosť od 16.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021
Aktuálne znenie 01.08.2021

282

ZÁKON

z 23. júna 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 175/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 419/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenami ac) až ae), ktoré znejú:

ac) zariadením na rozvod tepla súbor zariadení určený na rozvod tepla, ktorý tvorí potrubie s príslušenstvom pozostávajúcim najmä z meracích, ochranných, riadiacich a informačných zariadení, a pokiaľ sú vybudované, aj odovzdávacie stanice tepla,

ad) primárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla alebo z odovzdávacej stanice tepla do odovzdávacej stanice tepla,

ae) sekundárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla z odovzdávacej stanice tepla do zariadenia na spotrebu tepla.“.

2. V § 12 ods. 9 sa za slovo „sa“ vkladá slovo „primerane“.

3. V § 12 odsek 10 znie:

(10) Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území držiteľa povolenia na rozvod tepla, ktorý zabezpečuje centralizované zásobovania teplom, je tento držiteľ povolenia v konaní podľa osobitného predpisu13) účastníkom konania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b sa vypúšťajú.

4. § 12 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Osvedčenie podľa odseku 1 a záväzné stanovisko obce podľa odseku 8 možno vydať iba v prípade, ak sú splnené podmienky skončenia odberu tepla podľa § 20.“.

5. § 20 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) odberateľ splní podmienky podľa odseku 4 a uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.“.

6. V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Skončiť odber tepla môže odberateľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ splní podmienky podľa odseku 4 a uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

7. V § 20 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.

8. § 36 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Predchádzajúci súhlas podľa odseku 7 a súhlas podľa § 22 ods. 3 sa na účely konania podľa osobitného predpisu13) považujú za záväzné stanoviská.24)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) § 140b zákona č. 50/1976 Zb.”.

9. Za § 38ac sa vkladá § 38ad, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38ad

Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2021

V konaní začatom pred 1. augustom 2021, ktoré nebolo právoplatne skončené a v ktorom ešte nebolo vydané osvedčenie podľa § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce podľa § 12 ods. 8, sa postupuje podľa predpisov účinných od 1. augusta 2021.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.