Oznámenie č. 22/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministrom Európy a zahraničných vecí Francúzskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-22
Platnosť od 22.01.2021
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2021 v súlade s článkom 18 ods. 1.

Pôvodný predpis 22.01.2021

22

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. decembra 2020 bola v Bratislave podpísaná Dohoda v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministrom Európy a zahraničných vecí Francúzskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024.

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2021 v súlade s článkom 18 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.