Oznámenie č. 18/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-18
Platnosť od 22.01.2021
Pôvodný predpis 22.01.2021

18

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že nadobudnutím platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie (oznámenie č. 12/2021 Z. z.) 28. novembra 2020 vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou bola ukončená platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 290/2000 Z. z.).

Dňom ukončenia platnosti dohody, t. j. 28. novembra 2020, sa zároveň prestal uplatňovať aj článok 12 ods. 3.