Oznámenie č. 17/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-17
Platnosť od 22.01.2021
Pôvodný predpis 22.01.2021

17

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že nadobudnutím platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie (oznámenie č. 12/2021 Z. z.) 13. decembra 2020 vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou bola ukončená platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 144/1995 Z. z.) v znení Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 101/2007 Z. z.).

Dňom ukončenia platnosti dohody, t. j. 13. decembra 2020, sa zároveň prestal uplatňovať aj článok 13 ods. 3.