Vyhláška č. 169/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-169
Platnosť od 05.05.2021
Účinnosť od 01.07.2021
Aktuálne znenie 01.07.2021

169

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 21. apríla 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „preukazujúce akreditáciu“.

2. V § 1 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „preukazujúce dôveryhodnosť“.

3. V § 2 ods. 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) identifikačné číslo pracoviska kontroly originality,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

4. V § 3 ods. 2 písm. g), § 5 ods. 1, § 9 nadpise, § 9 ods. 1, § 9 ods. 5 úvodnej vete, § 9 ods. 6, § 9 ods. 7 až 9 úvodných vetách, nadpise nad § 11, § 18 ods. 1 písm. f), § 23 nadpise a § 23 ods. 3 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.

5. V § 3 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla pracoviska kontroly originality“.

6. § 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Za priebežné overenie plnenia podmienok na vykonanie kontroly originality sa považuje aj vykonanie počiatočného overenia podľa § 2 ods. 1 písm. b).“.

7. V § 6 ods. 2 písm. g) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „predaj vozidla,“.

8. V § 6 ods. 2 písm. h) siedmy bod a v písm. i) siedmy bod znejú:

7. dátum odčítania údaja z odometra,“.

9. V § 6 ods. 2 písm. i) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „montáž alebo demontáž doplnkového príslušenstva alebo výbavy vozidla, výmena pneumatík,“.

10. V § 6 ods. 2 písm. l) treťom bode sa za slovom „tachografu“ vypúšťa čiarka.

11. V § 6 ods. 2 písm. m) druhom bode sa slovo „pdf“ nahrádza slovami „PDF – Portable Document Format“.

12. V § 6 ods. 2 písm. p) štvrtom bode a siedmom bode sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.

13. V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.“.

14. V § 8 nadpise a odseku 2 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepkách“.

15. V § 8 ods. 1 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „o kontrolných nálepkách“.

16. V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a nálepiek“.

17. V § 9 ods. 3 úvodnej vete a § 23 ods. 5 a ods. 6 písm. a) a b) sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolné nálepky“.

18. V § 9 ods. 4 úvodnej vete sa za slovom „dokladu“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolná nálepka“.

19. V § 10 ods. 4 písm. e) a f), § 22 ods. 1 a 2, § 23 ods. 4, prílohe č. 1 ods. 3 písm. d) prvom bode, treťom bode až ôsmom bode a prílohe č. 1 ods. 5 písm. e) a f) úvodných vetách a písm. g) až i) sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepiek“.

20. V § 13 nadpise a prílohe č. 1 ods. 3 písm. d) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.

21. V § 13 sa vypúšťa písmeno e).

22. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Návrh na schválenie tlačív dokladov používaných pri kontrole originality
[k § 80 ods. 3 zákona]

Návrh na schválenie tlačív dokladov používaných pri kontrole originality obsahuje

a) identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,

b) názov schvaľovaného tlačiva dokladu,

c) údaje výrobcu tlačiva dokladu a

d) vzorový výtlačok tlačiva dokladu.“.

23. V § 21 sa vypúšťa prvá veta.

24. V § 22 nadpise a prílohe č. 1 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepkách“.

25. V § 23 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo kontrolná nálepka“.

26. V § 33 ods. 1 sa slová „tohto pracoviska“ nahrádzajú slovami „podľa § 17 ods. 2“.

27. V § 37 ods. 2 sa slová „v pracovisku“ nahrádzajú slovami „na kontrolnej linke“.

28. V § 42 ods. 1 sa za slovom „premávke“ vypúšťa čiarka a slová „údaje o čísle kontrolnej nálepky“.

29. V § 42 sa vypúšťajú odseky 8 až 10.

30. § 43 vrátane nadpisu znie:

㤠43

Vyznačovanie výsledku kontroly originality
[k § 127 ods. 5 zákona]

(1) Výsledok kontroly originality sa zapisuje do odborného posudku o kontrole originality vozidla a pri kontrole originality evidenčnej do protokolu o kontrole originality evidenčnej prostredníctvom celoštátneho informačného systému.

(2) Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, na základe zistení technik kontroly originality prostredníctvom celoštátneho informačného systému vyznačí v odbornom posudku o kontrole originality vozidla zistené chyby, ako aj poznámku „identifikátory vozidla sú čitateľné a bezpečne určiteľné“ alebo „identifikátory vozidla nie sú čitateľné a bezpečne určiteľné“.

(3) Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, na základe zistení technik kontroly originality prostredníctvom celoštátneho informačného systému vyznačí v odbornom posudku o kontrole originality vozidla zistené chyby.

(4) Odborný posudok o kontrole originality vozidla a protokol o kontrole originality evidenčnej sa uchováva päť rokov.“.

31. § 44 sa vypúšťa.

32. V prílohe č. 1 ods. 4 sa vypúšťajú písmená ai) a aj).

Doterajšie písmená ak) až an) sa označujú ako písmená ai) až al).

33. V prílohe č. 1 ods. 5 písm. a) a c) sa vypúšťajú slová „alebo kontrolných nálepiek“.

34. V prílohe č. 1 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „série a evidenčné čísla kontrolných nálepiek,“.

35. V prílohe č. 3 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

36. Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 139/2018 Z. z.

ODBORNÝ POSUDOK O KONTROLE ORIGINALITY

(Vzor)

“.

37. Príloha č. 7 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 20 sa vypúšťajú.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2021.


Andrej Doležal v. r.