Oznámenie č. 12/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-12
Platnosť od 21.01.2021
Pôvodný predpis 21.01.2021

12

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2020 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 190 z 9. júla 2020.

Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala dohodu 21. septembra 2020. Ratifikačná listina bola uložená 14. októbra 2020 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.

Dohoda o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie nadobudla platnosť 29. augusta 2020.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 13. novembra 2020.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 169/1 z 29. mája 2020.