Vyhláška č. 42/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-42
Platnosť od 12.03.2020
Účinnosť od 01.04.2020
Aktuálne znenie 01.04.2020

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 5. marca 2020,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 14 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 317/2016 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Hlavný transplantačný koordinátor je zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní lekár s profesijným titulom nefrológ, anestéziológ a intenzivista, chirurg alebo internista, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. g) zákona, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice (ďalej len „poskytovateľ“).

(2) Obsahom činnosti hlavného transplantačného koordinátora podľa § 33 ods. 1 písm. e) transplantačného zákona v rámci odberového programu ľudských orgánov určených na transplantáciu a transplantačného programu ľudských orgánov je poskytovanie súčinnosti pri výkone dozoru, ak ide o plnenie povinností poskytovateľa [§ 79 ods. 1 písm. zm) a ad) zákona], ak ho orgán príslušný na vydanie povolenia požiada o súčinnosť.

§ 2

(1) Poskytovateľ, ktorý na základe písomného súhlasu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky prevádzkuje transplantačné centrum (§ 7 ods. 13 zákona), má určeného regionálneho koordinátora.

(2) Regionálny koordinátor je zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní lekár s profesijným titulom nefrológ, anestéziológ a intenzivista, chirurg alebo internista alebo zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní sestra s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi.

(3) Obsahom činnosti regionálneho koordinátora v rámci odberového programu ľudských orgánov určených na transplantáciu a transplantačného programu ľudských orgánov je

a) odborné a metodické riadenie odberového programu ľudských orgánov určených na transplantáciu,

b) vyžiadanie písomného potvrdenia od Národnej transplantačnej organizácie o tom, že potenciálny darca ľudských orgánov nevyjadril počas svojho života nesúhlas s odobratím ľudského orgánu určeného na transplantáciu podľa § 6 ods. 1 písm. c) transplantačného zákona,

c) odborné a metodické usmerňovanie činnosti nemocničných koordinátorov a zabezpečovanie ich vzdelávania v súvislosti s odberovým programom ľudských orgánov určených na transplantáciu,

d) spolupráca s hlavným transplantačným koordinátorom pri činnostiach odberového programu ľudských orgánov určených na transplantáciu a transplantačného programu ľudských orgánov,

e) spolupráca s Národnou transplantačnou organizáciou pri odberoch ľudských orgánov určených na transplantáciu a pri transplantáciách ľudských orgánov,

f) organizačné zabezpečovanie odberov ľudských orgánov určených na transplantáciu v príslušnom transplantačnom centre,

g) poskytovanie súčinnosti pri výkone dozoru, ak ide o plnenie povinností poskytovateľa [§ 79 ods. 1 písm. zm) a ad) zákona], ak ho orgán príslušný na vydanie povolenia požiada o súčinnosť.

§ 3

(1) Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, má určeného nemocničného koordinátora.

(2) Nemocničný koordinátor je zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní lekár s profesijným titulom anestéziológ a intenzivista, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi.

(3) Obsahom činnosti nemocničného koordinátora v rámci odberového programu ľudských orgánov určených na transplantáciu je

a) v zdravotníckom zariadení identifikovanie pacienta s nezvratným poškodením mozgu a s menej ako šiestimi bodmi podľa glasgowskej škály kómy ako potenciálneho darcu ľudských orgánov,

b) bezodkladné oznámenie potenciálneho darcu ľudských orgánov regionálnemu koordinátorovi príslušného transplantačného centra,

c) v spolupráci s ošetrujúcim lekárom zhodnotenie zdravotného stavu potenciálneho darcu ľudských orgánov na základe odporúčaní regionálneho koordinátora príslušného transplantačného centra,

d) v spolupráci s ošetrujúcim lekárom informovanie rodiny potenciálneho darcu ľudských orgánov o darovaní ľudských orgánov určených na transplantáciu po stanovení smrti mozgu pacienta,

e) zabezpečenie neodkladnej prepravy1) potenciálneho darcu ľudských orgánov do transplantačného centra na základe odporúčania regionálneho koordinátora príslušného transplantačného centra.

§ 4

(1) Hlavný transplantačný koordinátor koordinuje regionálnych koordinátorov u poskytovateľov, ktorými sú

a) Univerzitná nemocnica Bratislava – pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava,

b) Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, Martin,

c) Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica,

d) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice.

(2) Regionálny koordinátor poskytovateľa, ktorým je

a) Univerzitná nemocnica Bratislava – pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava koordinuje nemocničných koordinátorov u poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a prevádzkujú zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

1. v Bratislave,

2. v Dunajskej Strede,

3. v Galante,

4. v Komárne,

5. v Leviciach,

6. v Malackách,

7. v Myjave,

8. v Nitre,

9. v Nových Zámkoch,

10. v Piešťanoch,

11. v Skalici,

12. v Šahách,

13. v Topoľčanoch,

14. v Trnave,

15. v Zlatých Moravciach,

b) Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, Martin koordinuje nemocničných koordinátorov u poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a prevádzkujú zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

1. v Čadci,

2. v Dolnom Kubíne,

3. v Liptovskom Mikuláši,

4. v Martine,

5. v Považskej Bystrici,

6. v Ružomberku,

7. v Trstenej,

8. v Žiline,

c) Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica koordinuje nemocničných koordinátorov u poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a prevádzkujú zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

1. v Banskej Bystrici,

2. v Bojniciach,

3. v Brezne,

4. v Lučenci,

5. v Partizánskom,

6. v Prievidzi,

7. v Revúcej,

8. v Rimavskej Sobote,

9. v Trenčíne,

10. vo Veľkom Krtíši,

11. vo Zvolene,

12. v Žiari nad Hronom,

d) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice koordinuje nemocničných koordinátorov u poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a prevádzkujú zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

1. v Bardejove,

2. v Humennom,

3. v Kežmarku,

4. v Košiciach,

5. v Kráľovskom Chlmci,

6. v Krompachoch,

7. v Levoči,

8. v Michalovciach,

9. v Poprade,

10. v Prešove,

11. v Rožňave,

12. v Snine,

13. v Spišskej Novej Vsi,

14. v Starej Ľubovni,

15. vo Svidníku,

16. v Trebišove,

17. vo Vranove nad Topľou.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.


v z. Stanislav Špánik v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.