Zákon č. 324/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-324
Platnosť od 20.11.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Aktuálne znenie 01.01.2021

324

ZÁKON

z 3. novembra 2020,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z., zákona č. 409/2015 Z. z. a zákona č. 281/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) 21. jún – Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991,“.

Doterajšie písmená g) až t) sa označujú ako písmená h) až u).

2. V § 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) 21. august – Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968,“.

Doterajšie písmená l) až u) sa označujú ako písmená m) až v).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.