Vyhláška č. 183/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-183

(v znení č. 320/2020 Z. z.)

Platnosť od 01.07.2020
Účinnosť od 16.11.2020 do31.03.2021
Znenie 16.11.2020 - 31.03.2021

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. júna 2020

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta sú uvedené v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marek Krajčí v. r.


Príloha k vyhláške č. 183/2020 Z. z.

A. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta

1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvoria dvaja zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie

a) lekár,

b) zdravotnícky záchranár,

c) sestra,

d) praktická sestra alebo,

e) profesionálny vojak,1) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa písm. a) až d).

2. Okrem osôb podľa odseku 1 je v mobilnom odberovom mieste vždy prítomná jedna plnoletá fyzická osoba zabezpečujúca smerovanie pacientov, určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.

B. Minimálne materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR

1. Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR, je dostatočne veľká unimobunka alebo stan, ktorý

a) je umiestnený na voľnom priestranstve umožňujúcom prejazd áut a testovanie z auta,

b) je pripojený na zdroj elektrickej energie,

c) má prístup k pitnej vode,

d) je viditeľne označený názvom „mobilné odberové miesto“ spolu s písomnými inštrukciami na odber.

2. Minimálnym materiálno-technickým vybavením mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR, je

a) počítač s príslušenstvom a s pripojením na internet tak, aby bolo zabezpečené spracovanie dát,

b) dve chladničky alebo termoregulačné boxy s teplomermi vo vnútri na monitorovanie teploty s udržiavaním teploty prostredia medzi 4 – 8 stupňov Celzia, pričom

1. jedna sa používa na uchovávanie odberového materiálu,

2. druhá sa používa na uchovávanie odobratých vzoriek,

c) umývateľný a dezinfikovateľný pracovný stôl a dve umývateľné a dezinfikovateľné stoličky,

d) nožnice,

e) dve mobilné zariadenia na čítanie čiarových kódov s príslušnou nabíjačkou,

f) pripojenie každého mobilného zariadenia na čítanie čiarových kódov podľa písmena e) do siete internet,

g) dve prenosné nabíjacie zariadenia (powerbank) s kapacitou 20 000 mAh, podporou rýchlonabíjania a výstupom 2,4 A,

h) dva kusy kábla typu USB-C s dĺžkou 1,5 m,

i) odberové sady, ktoré majú čiarové kódy z vonkajšej strany,

j) nesterilné gumené rukavice,

k) dezinfekčný prostriedok na ruky, ak tomu nebránia iné prekážky, s automatickým dávkovačom,

l) jednorazové ústne lopatky,

m) dezinfekčný roztok,

n) emitná miska na špachtle,

o) stojany na skúmavky na testovanie,

p) stojany na skúmavky v chladničke a transportná taška,

q) papierové vreckovky,

r) kontajner na biologický odpad s použitím dvojitých vriec; biologický odpad je denne likvidovaný,

s) jednorazové utierky na ruky,

t) dekontaminačná miestnosť, ak sa používa iný ako jednorazový osobný ochranný pracovný prostriedok,

u) osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorými pre každého zdravotníckeho pracovníka mobilného odberového miesta sú:

1. vonkajší pár rukavíc,

2. vnútorný pár rukavíc,

3. ochranná kombinéza,

4. ochrana očí (ochranné okuliare očí alebo ochranný plastový tvárový štít),

5. tvárový respirátor FFP3 s výdychovým ventilom. Ak sa používa ochranný plastový tvárový štít, môže sa použiť tvárový respirátor FFP2 s chirurgickým ochranným rúškom.

C. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19

1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvorí jeden zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie

a) lekár,

b) zubný lekár,

c) zdravotnícky záchranár,

d) sestra,

e) praktická sestra alebo

f) profesionálny vojak,1) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa písm. a) až e).

2. Okrem osoby podľa odseku 1 sú v mobilnom odberovom mieste vždy prítomné štyri plnoleté fyzické osoby zabezpečujúce plynulé testovanie, najmä ďalšie činnosti súvisiace s vykonávaním testovania, vydávaním potvrdení o výsledku antigénového testu a zabezpečením administratívnych a iných úkonov, určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.

D. Minimálne materiálno–technické vybavenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19

1. Základným funkčným priestorom odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19, je priestor, najmä sála alebo miestnosť alebo vstupná alebo triážna časť poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, v exteriéri najmä prístrešok alebo stan na voľnom priestranstve alebo iný vhodný priestor, ktorý

1. je pripojený na zdroj elektrickej energie,

2. má prístup k zdroju pitnej vody,

3. je viditeľne označený názvom „odberové miesto – antigénové testovanie“.

2. Minimálnym materiálno-technickým vybavením odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19, je

a) bezkontaktný odpadkový kôš určený pre testované osoby,

b) alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky s plne virucídnym účinkom,

c) bezkontaktný kontajner na biologický odpad s použitím dvojitých vriec; biologický odpad je denne likvidovaný,

d) mobilný telefón,

e) počítač s príslušenstvom, tablet s klávesnicou alebo iné zariadenie s prístupom na internet,

f) písacie potreby – perá a papierové bloky,

g) jednorazové papierové utierky,

h) osobné ochranné pracovné prostriedky

1. zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú odber, ktorými sú:

a) ochranná kombinéza,

b) tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom),

c) ochranný plastový tvárový štít,

d) počet rukavíc potrebný podľa štandardného postupu pre odber biologického materiálu,

e) návleky na obuv alebo vysoké gumáky,

2. zdravotníckych pracovníkov a osôb, ktoré vyhodnocujú test, ktorými sú:

a) ochranný štít,

b) respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom),

c) jednorazové rukavice,

d) jednorazový chirurgický plášť,

e) jednorazová čiapka na hlavu,

3. osôb, ktoré vykonávajú registráciu a vydávanie certifikátov, sú:

a) chirurgické ochranné rúško (ak osoba pracuje v otvorenom priestranstve), alebo tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom),

b) jednorazový chirurgický plášť,

c) jednorazové rukavice.

Poznámky pod čiarou

1) § 123 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.