Zákon č. 413/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-413
Platnosť od 04.12.2019
Účinnosť od 01.05.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, čl. IV bodu 2 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020.

Aktuálne znenie 01.05.2020

413

ZÁKON

z 26. novembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 37/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:

b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje

1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,

2. zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

3. adresu trvalého pobytu kandidáta,

4. poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“.

2. V § 51 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

3. V § 80 ods. 3 písmeno b) znie:

b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje

1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,

2. zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

3. adresu trvalého pobytu kandidáta,

4. poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“.

Doterajšie písmeno c) sa vypúšťa a písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

4. V § 81 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

5. V § 103 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,“.

6. V § 139 ods. 4 písmeno b) znie:

b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje

1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,

2. zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

3. adresu trvalého pobytu kandidáta,

4. poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“.

7. V § 139 odsek 7 znie:

(7) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje

a) číslo volebného obvodu,

b) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,

c) zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

d) adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“.

8. V § 140 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

9. V § 144 ods. 3 písmeno b) znie:

b) údaje o kandidátovi v rozsahu

1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,

2. zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

3. adresa trvalého pobytu kandidáta,“.

10. V § 144 odsek 6 znie:

(6) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje

a) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,

b) zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

c) adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“.

11. V § 145 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

12. V § 171 ods. 4 písmeno b) znie:

b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje

1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,

2. zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

3. adresu trvalého pobytu kandidáta,

4. poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“.

13. V § 171 odsek 7 znie:

(7) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje

a) číslo volebného obvodu,

b) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,

c) zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

d) adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“.

14. V § 172 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

15. V § 176 ods. 3 písmeno b) znie:

b) údaje o kandidátovi v rozsahu

1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,

2. zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

3. adresa trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta,“.

16. V § 176 odsek 6 znie:

(6) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje

a) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,

b) zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

c) adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“.

17. V § 177 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

18. Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. a zákona č. 344/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 295 a v § 305 sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 5/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 14 ods. 2 sa slová „nezávislých poslancov“ nahrádzajú slovami „poslancov bez politickej príslušnosti“.

Čl. IV

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 208/2019 Z. z. sa mení takto:

1. V § 17 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „50“.

2. Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“ v príslušnom tvare.

Čl. V

Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 160 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, čl. IV bodu 2 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020.


Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.