Nariadenie vlády č. 283/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-283
Platnosť od 26.09.2019
Účinnosť od 30.09.2019
Aktuálne znenie 30.09.2019

283

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. septembra 2019

o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

Vláda Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Metodika zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Hodnoty váh do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona sú:

a) 40 % pre dosiahnutý športový úspech (A),

b) 70 % pre domáci záujem o šport (B),

c) 30 % pre zahraničný záujem o šport (C).

(3) Metodika výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu je uvedená v prílohe č. 2.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2019.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 283/2019 Z. z.

METODIKA ZISŤOVANIA HODNÔT A PARAMETROV DO VZORCA

Časť A

Dosiahnutý športový úspech v uznanom športe

Vzorec č. 1

Ak člen medzinárodnej športovej organizácie SportAccord alebo člen Medzinárodného olympijského výboru (ďalej len „svetová federácia") vedie rebríček krajín a Slovenská republika v tomto rebríčku je uvedená,

dosiahnutý športový úspech sa vypočíta podľa vzorca

Ú = PRKD ÷ (PKSF x 100 %),

kde

Ú je dosiahnutý športový úspech v uznanom športe,

PRKD je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,

PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii.

Vzorec č. 2

Ak svetová federácia nevedie rebríček krajín alebo svetová federácia vedie rebríček krajín, ale Slovenská republika v tomto rebríčku nie je uvedená,

dosiahnutý športový úspech sa vypočíta podľa vzorca

Ú = Σ {( ÚO x VO ) ÷ (PKSF x 100 %)},

kde

Ú je dosiahnutý športový úspech v uznanom športe,

ÚO je športový úspech v príslušnom športovom odvetví,

VO je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu,

PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii.

Časť B

Dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví

Vzorec č. 3

Ak svetová federácia vedie rebríček krajín v príslušnom športovom odvetví v kategórii mužov, kategórii žien a zmiešanej kategórii a Slovenská republika vo všetkých týchto rebríčkoch je uvedená,

dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca

ÚO = (PRKM x VM) + (PRKŽ x VŽ) + (PRKX x VX),

kde

ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,

PRKM je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v kategórii mužov; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,

VM je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia,

PRKŽ je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v kategórii žien; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,

VŽ je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia,

PRKX je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v zmiešanej kategórii; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,

VX je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia.

Vzorec č. 4

Ak

1. uznaný individuálny šport má najviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v kategórii mužov, najviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v kategórii žien a najviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v zmiešanej kategórii,

2. svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa prvého bodu alebo Slovenská republika v týchto rebríčkoch nie je uvedená a

3. svetová federácia vedie pre všetky existujúce kategórie podľa prvého bodu rebríčky športových reprezentantov,

dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca

ÚO = (REBM x VM) + (REBŽ x VŽ) + (REBX x VX),

kde

ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,

REBM je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v kategórii mužov,

VM je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia,

REBŽ je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v kategórii žien,

VŽ je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia,

REBX je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v zmiešanej kategórii,

VX je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia.

Vzorec č. 5

Ak

1. svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa vzorca č. 3 ani všetky rebríčky športových reprezentantov v kategórii mužov, kategórii žien a zmiešanej kategórii alebo

2. svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa vzorca č. 3, vedie rebríčky športových reprezentantov v kategórii mužov, kategórii žien a zmiešanej kategórii, ak príslušná kategória existuje a Slovenská republika v týchto rebríčkoch športových reprezentantov nie je uvedená,

dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca

ÚO = vysl(2016) + vysl(2017) + vysl(2018) + vysl(2019),

kde

ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,

vysl(2016), vysl(2017), vysl(2018) a vysl(2019) sú súčty maximálne rozhodujúceho počtu najlepších výsledkov dosiahnutých v rozhodujúcom období na rozhodujúcich podujatiach, posunuté voči výsledkom na majstrovstvách sveta podľa vzorca

vysl = skutočný výsledok + PMS.

Rozhodujúce obdobie pre koeficienty vysl je uvedené v tabuľke č. 1. Rozhodujúce podujatia a ich posun voči výsledkom na majstrovstvách sveta (Pms) sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 1

koeficient vysl rozhodujúce obdobie
vysl(2016) od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2016
vysl(2017) od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017
vysl(2018) od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018
vysl(2019) od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019

Tabuľka č. 2

rozhodujúce podujatia Pms
OH -10
SHNŠ , MS, SP, OHM 0
EH, ME, SMS, GJ 10
SME 20

Vysvetlivky

OH olympij ské hry

SHNŠ svetové hry neolympij ských športov

MS maj strovstvá sveta

SP svetový pohár, ktorý má najmenej päť kôl

OHM olympijské hry mládeže

EH Európske hry, ktoré sú medzinárodnou športovou organizáciou príslušného športu postavené na úroveň majstrovstiev Európy ME maj strovstvá Európy

SMS seriálové majstrovstvá sveta GJ finálový turnaj Grand Slam juniorov

SME seriálové majstrovstvá Európy

Po posune skutočného výsledku na hodnotu vysl sa

1. dosiahnutý výsledok uvedený intervalom započíta strednou hodnotou intervalu,

2. k posunutému výsledku pripočíta desať miest, ak ide o dosiahnutý výsledok

v športovej disciplíne, na ktorej štartovalo menej ako osem štartujúcich športovcov, posádok, štafiet alebo družstiev; to neplatí, ak ide o olympijské hry alebo svetové hry neolympij ských športov,

3. dosiahnutý výsledok nezapočíta v športovej disciplíne, na ktorej štartovalo menej ako osem štartujúcich športovcov, posádok, štafiet alebo družstiev na seriálových

maj strovstvách Európy,

4. dosiahnutý výsledok na svetovom pohári započíta osobitne v kategórii mužov, osobitne v kategórii žien a osobitne v zmiešanej kategórii ako celkové výsledné poradie v celom športovom odvetví aj v každej športovej disciplíne,

5. k posunutému výsledku pripočíta desať miest, ak sa na dosiahnutí výsledku podieľal najmenej jeden športový reprezentant inej krajiny,

6. započítajú najviac tri výsledky jedného športovca v jednom športovom odvetví v každom rozhodujúcom období,

7. za každý výsledok nedodaný národným športovým zväzom vo výpočte zohľadní výsledok zodpovedajúci poslednému miestu v počte krajín zastúpených vo svetovej federácii, ak národný športový zväz dodá za športové odvetvie súhrnne pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu menej výsledkov ako rozhodujúci počet výsledkov tohto športového odvetvia.

Vzorec č. 6

Rozhodujúci počet výsledkov sa vypočíta podľa vzorca

RPV = int [VO x min {min (PP÷ 10+10, PP), 25}],

kde

RPV je rozhodujúci počet dosiahnutých výsledkov športového odvetvia,

VO je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu,

PP je počet príležitostí získať umiestnenie počas rozhodujúceho obdobia vo všetkých športových disciplínach všetkých športových odvetví vrátane športových odvetví s hodnotou váhy 0 % súhrnne za kategóriu mužov, kategóriu žien a za zmiešanú kategóriu na všetkých rozhodujúcich podujatiach uznaného športu uvedených v tabuľke č. 2 bez ohľadu na to, či na nich štartovali športoví reprezentanti podľa § 29 ods. 2 zákona.

Časť C

Dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví

Vzorec č. 7

Dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca

ÚO = {(ÚKM x VM) + (Ú x VŽ) + (ÚKX x VX)} ÷ (PKSF x 100 %),

kde

ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví,

ÚKM je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v kategórii mužov,

VM je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia,

Ú je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v kategórii žien,

VŽ je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia,

ÚKX je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v zmiešanej kategórii,

VX je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia,

PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii príslušného uznaného športu.

Vzorec č. 8

Ak svetová federácia vedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = REBK,

kde

ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

REBK je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín príslušného športového odvetvia v príslušnej kategórii.

Vzorec č. 9

Ak svetová federácia príslušného uznaného športu nevedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví a kategórii mužov, kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii a Slovenská republika sa v príslušnej kategórii zúčastnila na posledných majstrovstvách sveta ukončených pred podaním žiadosti,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = MK,

kde

ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

MK je postavenie Slovenskej republiky na príslušných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu.

Vzorec č. 10

Koeficient Európy je hodnota umiestnenia krajín oprávnených medzinárodnou športovou organizáciou uznaného športu organizujúcou majstrovstvá Európy zúčastniť sa na týchto majstrovstvách Európy (ďalej len „európska krajina"), na majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti voči ostatným zúčastneným krajinám, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

KEUR= {( S + 1 ) x S} ÷ {2 x Σ (S + 1 - N)},

kde

KEUR je koeficient Európy,

S je počet krajín na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,

N je poradie každej európskej krajiny dosiahnuté na majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti.

Vzorec č. 11

Ak

1. svetová federácia nevedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,

2. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a

3. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii zúčastnila na kvalifikácii na posledné majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = S + PKVAL x KEUR,

kde

ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

S je počet krajín na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,

PKVAL je postavenie Slovenskej republiky v kvalifikácii na majstrovstvá sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred podaním žiadosti po odpočítaní európskych krajín, ktoré postúpili na tieto majstrovstvá sveta,

KEUR je koeficient Európy.

Vzorec č. 12

Ak

1. svetová federácia príslušného uznaného športu nevedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,

2. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a

3. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na kvalifikácii na posledné majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = PREB × KEUR,

kde

ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

PREB je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku medzinárodnej športovej organizácie uznaného športu organizujúcej maj strovstvá Európy pre príslušné športové odvetvie a príslušnú kategóriu,

KEUR je koeficient Európy.

Vzorec č. 13

Ak sa Slovenská republika nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a kvalifikácia na majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti sa neorganizovala, dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = PME × KEUR,

kde

ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

PME je postavenie Slovenskej republiky na posledných majstrovstvách Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,

KEUR je koeficient Európy.

Vzorec č. 14

Ak

1. Slovenská republika sa nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,

2. kvalifikácia na majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti sa neorganizovala a

3. Slovenská republika sa nezúčastnila na posledných majstrovstvách Európy

v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,

dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca

ÚOK = SE + PKVAL(E) × KEUR,

ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii (ÚKM, U, ÚKX),

SE je súčet krajín, ktoré sa zúčastnili na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti, a krajín, ktoré sa zúčastnili na posledných majstrovstvách Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti; ak sa príslušná krajina zúčastnila na oboch významných súťažiach, v súčte sa zohľadní len raz,

PKVAL(E) je postavenie Slovenskej republiky v kvalifikácii na majstrovstvá Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred podaním žiadosti, po odpočítaní európskych krajín, ktoré postúpili na majstrovstvá sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred podaním žiadosti,

KEUR je koeficient Európy.

Časť D

VÁHY

Vzorec č. 15

Súčet váh športových odvetví jedného uznaného športu musí spĺňať podmienku

Σ VO =100%,

kde

VO je hodnota váhy príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu určená národným športovým zväzom zaokrúhlená na celé percentá so zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušné športové odvetvie, domáceho záujmu o príslušné športové odvetvie a počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu v príslušnom športovom odvetví; ak aspoň jeden z týchto parametrov má hodnotu vyššiu ako nula, hodnota váhy príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu nemôže byť 0 %. Športové odvetvia, ktorých hodnoty váh sú spomedzi všetkých športových odvetví príslušného športu na štvrtom až poslednom mieste v poradí, sa vo výpočte zohľadňujú ako jedno spoločné športové odvetvie a hodnoty váh týchto odvetví sa sčítavajú.

Vzorec č. 16

Súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie musí spĺňať podmienku

Σ VK =100%,

kde

VK je váha kategórie mužov, kategórie žien alebo zmiešanej kategórie príslušného športového odvetvia určená národným športovým zväzom so zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušnú kategóriu, domáceho záujmu o príslušnú kategóriu a počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu, ktorí súťažia v príslušnej kategórii.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 283/2019 Z. z.

METODIKA VÝPOČTU PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU

Vzorce č. 1a, 1b, 1c, 1d

Prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2020 sa vypočíta podľa vzorcov

vzorec č. 1a: PP2020 = min(P; PP2019 × 1,2), ak PP2019 > 1 ‰,

vzorec č. 1b: PP2020 = min(P; 1,2 ‰), ak PP2019 ≤ 1 ‰,

vzorec č. 1c: PP2020 = max(P;PP2019 × 0,9),

vzorec č. 1d: PP2020 = P vo všetkých ostatných prípadoch,

kde

P je podiel športu podľa prílohy č. 3 zákona,

PP2020 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2020,

PP2019 je podiel príspevku uznanému športu na rok 2019.

Vzorce č. 2a, 2b, 2c

Príspevok uznanému športu na rok 2020 sa vypočíta podľa vzorcov

vzorec č. 2a: S2020 = (PP2020 ÷ Σ PP2020 × 100 %) × CS2020,

vzorec č. 2b: S2020 = 15 % × CS2020, ak S2020 > 15 % × CS2020,

vzorec č. 2c: S2020 = 30 000 eur, ak S2020 < 30 000 eur,

kde

S2020 je suma príspevku uznanému športu na rok 2020,

PP2020 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2020,

CS2020 je celková suma určená na rozdelenie na príspevky uznaným športom na rok 2020.

Vzorec č. 3

Uznanému športu, ktorému nemožno vypočítať príspevok na rok 2020 podľa vzorca č. 2a, 2b alebo vzorca č. 2c, sa tento príspevok vypočíta podľa vzorca

S2020 = (PP2020 ÷ Σ PP2020 × 100 %) × CS2020X,

kde

S2020 je suma príspevku uznanému športu na rok 2020,

PP2020 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2020,

CS2020X je zostatok hodnoty CS2020, ktorá nebola rozdelená podľa vzorcov č. 2a až 2c.