Vyhláška č. 204/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-204
Platnosť od 11.07.2019
Účinnosť od 01.09.2019
Aktuálne znenie 01.09.2019

204

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 4. júla 2019,

ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Ročná správa o vykonaných vnútorných auditoch obsahuje údaje uvedené v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 109/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.


Ladislav Kamenický v. r.


Príloha k vyhláške č. 204/2019 Z. z.